Certificering van koeltechnici en koeltechnische bedrijven

Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen worden vaak gebruikt als koelmiddel in koelinstallaties. Die koelmiddelen hebben een negatieve impact op klimaat en milieu.

Om de uitstoot van deze koelmiddelen te beperken, moeten bedrijven én technici die aan stationaire koelinstallaties (industriële koeling, diepvriezers, aircosystemen) werkzaamheden uitvoeren waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen, in het bezit zijn van een erkenning.

Op de website van het Departement Omgeving kunt u de erkende koeltechnici opzoeken via de Overzichtslijsten erkende personen (selecteer 'Technici koeltechniek' in de zoekmodule).

Voorwaarden

Alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldige erkenning bezitten. Ook het koeltechnisch bedrijf waarvoor de koeltechnicus werkt, moet een erkenning als koeltechnisch bedrijf hebben voor het installeren van die koelinstallaties of het onderhouden ervan.

Om erkend te worden als koeltechnicus moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere voorwaarden
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV (‘Europees certificaat’), dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum, nadat u geslaagd bent voor het examen.
   • Personen die buiten het Vlaams Gewest een ‘Europees certificaat’ hebben behaald, komen ook in aanmerking voor de Vlaamse erkenning als koeltechnicus en het bijbehorende erkenningsbewijs.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als koeltechnicus moet u voldoen aan o.a. volgende verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • Het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen.
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • 5-jaarlijks het actualisatie-examen afleggen in een erkend opleidingscentrum.
 • Op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Meer info over de verplichtingen voor erkende koeltechnici vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Al in het bezit van een Europees certificaat als koeltechnicus?

 • Technici die buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat (bijv. een F-gassen-diploma uit Nederland) behaald hebben moeten zich eerst aanmelden vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.
 • Ook technici die in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog niet in het bezit zijn van de Vlaamse erkenning en het bijbehorende erkenningsbewijs moeten zich aanmelden.

Aanmelden als koeltechnicus kan via het online loket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met e-ID). Volgende gegevens moeten bij de melding toegevoegd worden:

 • een kopie van het Europees certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of als u niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer u op dit adres woont
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor u werkt. Indien het bedrijf niet beschikt over een ondernemingsnummer, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel in het btw-nummer van het bedrijf.

Nog niet in het bezit van een Europees certificaat als koeltechnicus?

 • Wie als koeltechnicus aan de slag wil in Vlaanderen en nog niet over een certificaat als koeltechnicus beschikt, moet deelnemen aan een examen koeltechniek dat georganiseerd wordt door een erkend opleidingscentrum.
 • Wie slaagt voor het examen, ontvangt een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u:
 • Als de koeltechnicus die het certificaat van bekwaamheid heeft behaald, ook nog aan de andere Vlaamse erkenningsvoorwaarden voldoet, wordt hij van rechtswege erkend en kan hij een Vlaams erkenningsbewijs aan het erkende opleidingscentrum vragen.
 • Het opleidingscentrum bezorgt de gegevens van de technicus aan de overheid, zodat deze wordt opgenomen in de lijst met erkende personen (selecteer ‘Technici koeltechniek’ in de zoekmodule).

5-jaarlijks actualisatie-examen

 • De uiterste datum voor het afleggen van uw 5-jaarlijks actualisatie-examen vindt u
 • U kunt de bijscholing volgen in een opleidingscentrum naar keuze. Zie Overzichtslijsten erkende opleidingscentra (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici koeltechniek’).

Bedrag

Als koeltechnicus moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt de jaarlijkse retributie: 29 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).