Communicatiebevraging gemeente Kortenberg: de resultaten

18
jun
2020

Van eind februari tot en met 19 april bood het gemeentebestuur alle 18-plussers in Kortenberg de gelegenheid om de gemeentelijke communicatie te evalueren door middel van een bevraging. De enquête werd voornamelijk online ingevuld. Daarnaast werd ook naar een systematisch getrokken steekproef van 1.800 Kortenbergse 18-plussers een papieren exemplaar van de enquête met voorgefrankeerde antwoordenveloppe toegestuurd. Andere inwoners die niet digitaal actief zijn, konden op vraag ook een papieren exemplaar van de bevraging ontvangen.

De bevraging werd uitgevoerd in samenwerking met de Thomas More-hogeschool in Mechelen in het kader van een langlopend communicatie-onderzoek bij lokale besturen, de ‘Lokale Communicatiemonitor’. Daardoor kunnen de resultaten van Kortenberg vergeleken worden met die van 17 andere steden en gemeenten die sinds 2016 aan dit onderzoek hebben deelgenomen.

Halverwege de looptijd van de bevraging brak de coronacrisis uit. Er zijn evenwel zo goed als geen significante verschillen vast te stellen tussen de antwoorden voor en na het uitbreken van de crisis, behalve dan voor wat betreft het bekijken van de gemeentelijke Facebookpagina en interesse in informatie over solidariteitswerking.

Lees hieronder wat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn. 

Wie nam er deel?

689 inwoners deden de moeite om hun mening over de gemeentelijke communicatie met het gemeentebestuur te delen, waarvan 199 door middel van een papieren enquête.

Meer vrouwen (63%) dan mannen (37%) namen deel aan de enquête. Gemiddeld waren de respondenten 52 jaar oud.  De jongste deelnemer was 18 jaar oud, de oudste 92.

38% van de deelnemers gaf aan kortgeschoold te zijn. 62% van de antwoorden kwam van hooggeschoolden. 62% was beroepsactief.

39% van de deelnemers woont in de deelgemeente Kortenberg, 29% in Erps-Kwerps, 17% in Everberg, 12% in Meerbeek en 3% woont in een andere gemeente. Deze Kortenbergse percentages stemmen grosso modo overeen met de verdeling van het aantal inwoners over de deelgemeenten.

Maar liefst 97% geeft aan afgelopen maand gebruik te hebben gemaakt van internet – bij de 70-plussers is dat 85%. Daarmee heeft Kortenberg het hoogste internetgebruik van alle reeds bevraagde gemeenten. 81% gebruikt ook sociale media – dit gebruik neemt af naarmate de deelnemers ouder zijn.

Bekendheid, gebruik en waardering van de belangrijkste gemeentelijke communicatiekanalen


Uit de bevraging blijkt dat het algemene telefoonnummer (02 755 30 70) en het algemene e-mailadres van de gemeente (info@kortenberg.be) minder vaak gebruikt worden dan in andere gemeenten. Er wordt wel vaker naar de balie gekomen dan in andere gemeenten. De contacten met het (al dan niet telefonische) onthaal worden over het algemeen wel positief geëvalueerd, al vermelden een aantal inwoners dat het omslachtig is om een ticket aan te vragen via de ticketzuil in de inkomhal van het Administratief Centrum.

De meest gebruikte communicatiekanalen van de gemeente Kortenberg zijn: Zoeklicht, dat door 89% van de respondenten gelezen wordt (en door maar liefst 97% gekend is), de gemeentelijke website, met 70% gebruikers een mooie tweede (96% van de mensen weten dat de website bestaat), en de digitale nieuwsbrief van de gemeente Kortenberg (48% gebruikers).

In vergelijking met alle andere gemeenten die aan de bevraging hebben deelgenomen zijn de Kortenbergenaren het meest tevreden over de digitale nieuwsbrief van hun gemeente.

Ook Zoeklicht scoort zeer goed op het vlak van tevredenheid, al geven verschillende inwoners aan dat er nood is aan een nieuwe lay-out. De interesse in Zoeklicht en de intensiteit waarmee het gelezen wordt, neemt toe naarmate de lezers ouder zijn. De respondenten vinden het infoblad over het algemeen vlot leesbaar en voldoende actueel. Ze geven aan Zoeklicht te zullen missen als het niet meer zou bestaan, en het zeker maandelijks te willen blijven ontvangen. Een overgrote meerderheid van de inwoners geeft aan dat de informatie in Zoeklicht niet politiek gekleurd is, en daarmee doet het Kortenbergse infoblad beter dan de infobladen van alle andere aan de bevraging deelnemende steden en gemeenten.

De informatie op de gemeentelijke website wordt als actueel ervaren. Met het e-loket hebben de respondenten die er al gebruik van gemaakt hebben over het algemeen positieve ervaringen. Wel zou de website volgens een aantal respondenten overzichtelijker en makkelijker doorzoekbaar mogen zijn. Over het algemeen scoort de gemeentelijke website iets minder goed dan in de andere bevraagde gemeenten.

Ook de bewonersbrieven van de gemeente worden gewaardeerd – hier gaven meer inwoners (43%) dan in alle andere gemeenten aan dat ze al zo’n brief ontvingen en deze ook gelezen en relevant/interessant gevonden hebben.

40% van de respondenten bekijkt minstens af en toe de gemeentelijke Facebookpagina. Wie er gebruik van maakt, voelt zich over het algemeen meer betrokken bij wat leeft in de gemeente en apprecieert de nuttige informatie en de manier waarop de gemeente omgaat met feedback van inwoners.

23% van de deelnemers van de enquête nam al eens deel aan een bewonersvergadering (bijvoorbeeld omdat hun straat heraangelegd werd). 44% geeft aan dat nog niet te hebben gedaan, maar wel interesse te hebben. Sommige deelnemers gaven aan meer te hebben verwacht van een bewonersvergadering: zij hadden meer mogelijkheid tot inspraak gewenst.

De gemeentelijke Twitterpagina @GemKortenberg is het minste bekend en wordt het minste bekeken.

Veel mensen gaven aan in noodsituaties graag via een sms-bericht of BE-Alert op de hoogte te worden gehouden. BE-Alert is hiervoor het ideale platform: dit is immers een alarmeringssysteem waarmee de overheid (lokaal of een hoger niveau) u kan verwittigen en eventueel ook de nodige instructies kan geven in geval van een noodsituatie, en dit via e-mail, sms of telefoon. De gemeente gebruikt dit systeem al sinds enkele jaren. De persoonsgegevens worden beheerd door het Nationaal Crisiscentrum. Registreren kan via www.be-alert.be.

De meest gebruikte informatiekanalen over vrije tijd zijn de UiTagenda in Zoeklicht en de infoportieken (houten panelen aan de invalsweren van Kortenberg). In vergelijking met andere gemeenten scoren de folders en brochures over activiteiten zeer goed, net zoals de Facebookpagina van de Bib.

Meer dan in alle andere gemeenten zijn de inwoners tevreden over de gemeentelijke vrijetijdscommunicatiekanalen, en dan vooral over de website van de Bib, de UiTagenda op www.kortenberg.be, de Facebookpagina’s van de dienst Jeugd en van de Bib, de digitale nieuwsbrief van de Bib en affiches voor activiteiten. Kwandoo (het inschrijvingsplatform voor vrijetijdsactiviteiten) wordt door sommige mensen als te complex ervaren.

Communicatiekwaliteit


Zeer mooie scores worden door de respondenten gegeven aan de begrijpelijkheid van de gemeentelijke informatie en de informatie over vrijetijdsactiviteiten. Ook de klantvriendelijkheid van de antwoorden op vragen, meldingen en bemerkingen wordt gewaardeerd. Meer dan in de andere bevraagde gemeenten vinden de respondenten dat de gemeente inspanningen doet om de wensen van de bevolking te kennen en dat er voldoende informatie is over de beslissingen van het gemeentebestuur. 68% van de inwoners waardeert de gemeentelijke communicatie positief.

Informatiebehoeften


Inwoners willen vooral meer op de hoogte worden gebracht over subsidies en premies. Thema’s die nog meer aan bod zouden mogen komen zijn mobiliteit, gemeentevernieuwing en ruimtelijke ordening, wegenwerken en verkeershinder, verhalen over inwoners van Kortenberg en de beslissingen van het gemeentebestuur.
Respondenten zijn over het algemeen wel tevreden over de hoeveelheid informatie over preventie en veiligheid, milieu en natuur.

Voor wat betreft vrijetijdsinformatie zouden inwoners meer informatie wensen over toeristische bezienswaardigheden, erfgoed en winkelen.
De meeste respondenten vinden dat ze zeer goed op de hoogte zijn van de evenementen die plaatsvinden, van de activiteiten van de Bib en over alles wat georganiseerd wordt in het kader van sport en recreatie.

Imago van de gemeente


De gemeente wordt vooral positief gepercipieerd als een bereikbare en ook wel kindvriendelijke gemeente. Andere positieve scores zijn er voor milieu- en seniorenvriendelijkheid, gastvrijheid. Kortenberg wordt daarenboven ook gezien als een gastvrije plek met veel vrijetijdsaanbod. Maar Kortenberg wordt jammer genoeg ook ervaren als eerder vuil, verkeersonveilig, weinig verrassend en druk. De gemeente haalt daarmee een eerder gemiddelde score wat imago betreft.

Prioriteiten voor toekomstige communicatieprojecten

 • Zoeklicht zal in een nieuw jasje worden gestoken, rekening houdend met de suggesties die inwoners via de communicatiebevraging bezorgden.
 • Er zal in Zoeklicht extra aandacht besteed worden aan thema’s waar veel lezers meer informatie over wensen, zoals subsidies en premies, erfgoed en toeristische bezienswaardigheden. Ook zal er blijvend gesensibiliseerd worden rond verkeersveiligheid en rond het vermijden en opruimen van zwerfvuil en hondenpoep.
 • De gemeentelijke communicatiekanalen zullen meer bekend worden gemaakt, zeker ook BE-Alert, wat veel respondenten belangrijk vinden voor crisiscommunicatie.
 • Er zal bekeken worden op welke manier de startpagina van de gemeentelijke website overzichtelijker kan worden gemaakt.
 • De gemeente zal blijven inzetten op niet-digitale kanalen, zodat ‘iedereen mee’ is.
 • De gemeente wil werk maken van meer en betere inspraak en werft hiertoe op korte termijn een participatieambtenaar aan.
 • Heel wat respondenten gaven aan interesse te hebben in een gemeentelijke app en die zal dan ook worden uitgerold.
 • Er zullen bijkomende digitale infoschermen voorzien worden op strategische plaatsen.

Contactinformatie

 • Dienst Communicatie

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren