Droogte 2018 erkend als landbouwramp

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Het besluit van de Vlaamse Regering zal eerstdaags gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat landbouwers vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen indien zij een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

De tegemoetkomingsaanvragen zullen indien ze volledig coherent zijn, in de mate van het mogelijke, in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Kopieën van de processen-verbaal (PV’s) werden door het gemeentebestuur op
woensdag 28 november 2018 via e-mail overgemaakt aan het Departement landbouw en Visserij.

Meer informatie is ook terug te vinden op de website

http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

 

Contactinformatie