Erkenning stormschade maart 2019: beslissing van de Vlaamse regering

8
jan
2020

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 het besluit goedgekeurd waarbij de storm, die begin maart 2019 in diverse gemeenten veel schade heeft berokkend, wordt erkend als algemene ramp. Bovendien heeft de Vlaamse Regering op basis van de erkenningscriteria ook de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend.

Op basis van het wetenschappelijk advies van het KMI en het verdere onderzoek door het Vlaams Rampenfonds, is gebleken dat 85 gemeenten aan de criteria voldoen en dat 57 gemeenten de toetsing niet hebben doorstaan. Drie gemeenten dienden hun aanvraag laattijdig in en werden bijgevolg niet mee opgenomen in de procedure.

Kortenberg voldoet aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria en de getroffenen in de gemeente kunnen bijgevolg aanspraak maken op een mogelijke vergoeding. Zij moeten hiervoor binnen de drie maanden na publicatie van dit besluit hun dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

In het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019 is het desbetreffende besluit van de Vlaamse Regering verschenen.

In dit verband vestigen wij uw aandacht op volgende punten:

 • De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming bij het Vlaams Rampenfonds is vastgelegd op 31 maart 2020.
 • Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via E-loket van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.
 • Bijkomende informatie kan u aantreffen op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Bijkomende inlichtingen zijn eveneens verkrijgbaar bij het Vlaams Rampenfonds (02/553.50.10 - rampenfonds@vlaanderen.be). (DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88, bus 20 te 1000 Brussel)

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.  Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.  Wie schade geleden heeft, doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.                      

 Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

 • goederen die geen eenvoudig risico vormen;
 • goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
            - de niet-binnengehaalde oogsten;
            - de levende veestapel buiten het gebouw;
            - de bodem;
            - de teelten;
            - de bosaanplantingen;
 • goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
 • openbare domeingoederen.