Fiscale steun tijdens coronacrisis (COVID-19)

2
nov
2020

Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Betalingsplan

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

Voor deze schulden is er ook:

 • een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kan tot 31 december 2020.

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.
Je gebruikt hiervoor dit formulier (DOCX, 21.74 KB).
Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.
Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Voor buitenlandse ondernemingen is het bevoegde RIC het Regionaal invorderingscentrum Brussel 1 (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) met emailadres ric.brussel1@minfin.fed.be

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Carry back voor coronaverliezen

Door de 'Belastingvrije coronareserve' (vervroegde verliesaftrek, achterwaartse verliesverrekening) of 'Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19 pandemie', kunnen zelfstandigen en bedrijven met een carry back-mechanisme hun geraamde verliezen van 2020 éénmalig vervroegd in aftrek brengen door ze reeds te compenseren met de winsten of baten van het daaraan voorafgaande jaar 2019. Ze kunnen zo hun voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, terugvragen en zien zo hun belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 aanzienlijk dalen.

Personenbelasting en de belasting voor niet-inwoners(natuurlijke personen)

In de personenbelasting kunnen de zelfstandigen hun belastbare winsten en baten van 2019 (aanslagjaar 2020) verminderen met de geraamde verliezen van het crisisjaar 2020 (aanslagjaar 2021). Het vrijgestelde bedrag voor aanslagjaar 2020 wordt dan toegevoegd aan de belastbare grondslag voor het aanslagjaar 2021. 

Hiervoor dient het formulier 276 COV toegevoegd te worden aan de aangifte van het aanslagjaar 2020.

Deze aanvraag moet samen met de bijlage worden ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert voor aanslagjaar 2020, ten laatste op:

 • 15 september 2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting
 • 5 november 2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)
 • de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2020 als die dag later valt.

Indien het werkelijk verlies meer dan 10% afwijkt van het geraamde verlies is de zelfstandige een belastingvermeerdering verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners vennootschappen  

Doordat er bij de vennootschappen vaak met gebroken boekjaren wordt gewerkt, is de regeling hier ingewikkelder. 

Een vennootschap kan voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, aanspraak maken op de tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk vanwege eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbare tijdperk dat verbonden is naar gelang het geval met het aanslagjaar 2020 of 2021.

Deze tijdelijk vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 worden gevormd.

Voor het aanslagjaar waarvoor de vennootschap aanspraak wil maken op de vrijgestelde reserve dient het formulier 275 COV ingevuld en toegevoegd te worden.

Nieuwe limietdatum indiening bepaalde belastingsaangiften

De regels voor het indienen van de aangiften voor vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 zijn gewijzigd. De limietdatum zal voor deze vennootschappen berekend worden op basis van de balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

Vanaf de balansdatum hebben zij 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, is de eerstvolgende werkdag de limietdatum.

Dit geldt voor alle vennootschappen, dus ongeacht de indieningswijze (online/papier) en ongeacht de juridische status (gewone status/ontbonden vennootschappen).

Ingevolge de coronacrisis kan je onder bepaalde voorwaarden de algemene vergadering met maximaal 10 weken uitstellen. Als je door die bepalingen niet in de mogelijkheid verkeert om je aangifte in te dienen binnen de hierboven vermelde termijnen moet je uitstel aanvragen bij jouw bevoegd Team Beheer.

Voor vennootschappen met een balansdatum vóór 1 oktober 2019 blijven de bestaande regels gelden. De indieningsdatum wordt bepaald in functie van de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-limietdatum-voor-indienen-aangiften-vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelasting-en.

Steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen

Er werden door de fiscus een aantal steunmaatregelen uitgewerkt gedurende verschillende kwartalen in 2020 voor o.m. de volgende forfaitaire belastingplichtigen.

 • Slagers-spekslagers, bakkers, brood- en banketbakkers, kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers;
 • Consumptie-ijsbereiders, frituurexploitanten, foornijveraars;
 • Caféhouders; 
 • Herenkappers, dameskappers alsook heren- en dameskappers. 

Meer informatie bij FOD Financiën: 

Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

Voor informatie zie financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

Betaling over
Termijn verlengd voor btw tot
Termijn verlengd voor bedrijfsvoorheffing tot
Maandaangifte februari 2020 20 mei 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 20 juni 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020 15 juni 2020
Maandaangifte april 2020 20 juli 2020 15 juli 2020

Sinds mei 2020 gelden er terug normale indieningstermijnen.
 

Verlaagde btw tarieven

Mondmaskers en hydroalcoholische gels

Het btw tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels wordt in het kader van de bestrijding van het coronavirus tijdelijk verlaagd tot 6%.

Meer informatie kan je terugvinden in de Circulaire 2020/C/65 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels in het kader van de bestrijding van het Coronavirus COVID-19 op Fisconetplus.

Restaurant- en cateringdiensten  

Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 wordt het btw-tarief verlaagd naar 6 % op restaurant- en cateringdiensten.

Het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol kunnen hiervan niet genieten.

Ook het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…) komt hiervoor in aanmerking.

Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Wanneer je een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruikt, moet de programmering van het kassasysteem zo snel mogelijk worden aangepast. Meer info hierover op www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/aanpassing-btw-tarieven.

Meer informatie op financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca. Ben je een forfaitaire belastingplichtige dan je ook meer informatie vinden op financien.belgium.be/nl/Actueel/impact-van-tijdelijke-verlaging-btw-tarief-horeca-op-forfaitaire-belastingplichtigen.

Verlenging indieningstermijn voor de aangifte van bepaalde belastingen in Biztax

Door de coronacrisis werden verschillende steunmaatregelen genomen voor de bedrijven. De omvang van deze maatregelen vraagt verschillende technische wijzigingen in Biztax.

Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden voor de ondernemingen en hun mandatarissen werd beslist om de initiële indieningstermijn voor aangiften, die normaal liep tot en met 24 september 2020, te verlengen tot en met 29 oktober 2020. Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax.

Deze bijkomende termijn geldt ook voor alle aangiften die ingediend moeten worden tussen 24 september 2020 en 29 oktober 2020.

Bovendien zullen door deze uitzonderlijke omstandigheden aangiften die aanleiding geven tot een terugbetaling én die werden ingediend tot en met 1 oktober 2020, nadien bij voorrang worden behandeld.  

Voor meer informatie zie financien.belgium.be/nl/Actueel/opening-biztax-2020-verlenging-indieningstermijn-venb-rpb-bniven.

Voorafbetalingen

De regering heeft beslist om voor vennootschappen en zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vind je de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn dus hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):

Voorafbetaling
Personenbelasting
Vennootschapsbelasting (geen dividenduitkering)
Vennootschapsbelasting (wel dividenduitkering)
VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,2% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
 • die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen.

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting en de Circulaire 2020/C/112 over de tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen als gevolg van COVID-19.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

Om de loonlasten te verminderen werd beslist om een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020.
De vrijstelling zou 50% bedragen van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus.
Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing geldt niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
 • dividenden of uitkering van liquidatiereserves betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020;
 • die gelieerd zijn met een vennootschap in een belastingparadijs.

Meer informatie in de Subsidiedatabank bij de maatregel Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de crisis door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

De voorwaarden zijn:

 • Het stelsel van de waardeverminderingen op handelsvorderingen is zowel van toepassing op vennootschappen als op natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten zoals bedoeld in art. 23, § 1, WIB 92.   
 • De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking hebben op één of meer behoorlijk geïdentificeerde vorderingen.
 • De waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het belastbare tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een louter algemeen risico.
 • De corona-crisis is een bijzondere omstandigheid die een vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een betalingsachterstand hebben als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de Corona maatregelen.
 • De waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen.
 • De waardeverminderingen moeten opgenomen zijn in een opgave 204.3 waarvan de bijlagen, voor elke vordering afzonderlijk beschouwd, naast de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de geboekte waardevermindering, evenals de verantwoording (korte maar precieze vermelding van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar waardoor het door de waardevermindering gedekte verlies voor waarschijnlijk mag worden gehouden) moeten aangeven. Die opgave moet in principe worden gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelastingen.

Voor informatie zie Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

Wederopbouwreserve

Om de solvabiliteit te versterken heeft de federale regering beslist dat vennootschappen een wederopbouwreserve kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024.

Het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020,
met als maximum € 20 miljoen. 

Hierbij moet aan volgende voorwaarden worden beantwoord:

 • de wederopbouwreserve is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, dit betekent dat deze vrijgestelde reserve belastbaar wordt uiterlijk bij het sluiten van de vereffening;
 • de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van het voordeel van deze vrijstelling.
 • de vennootschappen, die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd, een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen verrichten of dividenden uitkeren of toekennen, kunnen geen enkel bedrag, dat in boekhoudkundig opzicht aan de wederopbouwreserve zou worden toegekend, in aanmerking nemen voor deze belastingvrijstelling;
 • in de resultatenrekening moet de post '620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen' minstens 85% bedragen van het bedrag op afsluitdatum van het boekjaar 2019

Deze maatregel is nog niet operationeel. Meer informatie kan je terugvinden in het Wetsvoorstel houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen (parlementair document 55K1412) op de kamer.be.

Verhoogde investeringsaftrek

In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd er beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Daarnaast zal ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in het boekjaar 2019 worden versoepeld.

Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

Tax shelter uitbreidingen

Tax shelter Covid-19

Er werd op 12 juni in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een Tax shelter-systeem Covid-19 in te voeren voor kleine vennootschappen die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.

Meer informatie kan je terugvinden in Tax Shelter COVID-19 in de Subsidiedatabank.

Tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken

Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europees audiovisuele werken of podiumkunsten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvrijstelling van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten) en extra opbrengst op de gestorte sommen.

Door de coronacrisis werden er verschillende tijdelijke fiscale maatregelen voor deze tax shelter genomen. Een overzicht vind je in de maatregel Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten in de Subsidiedatabank.

Geen decembervoorschot btw 2020

Indien je als btw-belastingplichtige een kwartaal- of maandaangiften indient dan moet je dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (bij kwartaalaangiften) of
 • de maand december 2020 (bij maandaangiften).

 Meer informatie kan je raadplegen in punt 6 en 7 van de Circulaire 2020/C/133 met betrekking tot de vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020.

Verhoogde aftrekbaarheid onthaal- en receptiekosten

Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, wordt de aftrekbaarheid van receptiekosten tijdelijk verhoogd van 50% naar 100% voor de kosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Restaurantkosten blijven echter voor 69% aftrekbaar en relatiegeschenken maar voor 50%. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie