Jongerensubsidie ontwikkelingssamenwerking

Visie/doelstelling van het reglement

De Wereldraad Kortenberg wil studenten en jongeren die een stage gaan doen in het zuiden of een project willen organiseren in een ontwikkelingsland een duwtje in de rug geven.  De Wereldraad gelooft er namelijk in dat dergelijke ervaring bijdraagt tot wereldburgerschap, een open geest en mogelijks een verder engagement binnen de Noord-Zuidbeweging.  Daarom wil de Wereldraad – zoals sinds 2014 al het geval was - een bescheiden subsidiebedrag ter beschikking stellen.

Alle jongeren tussen 17 en 26 jaar, wonend in Kortenberg, kunnen voor de kalenderjaren 2018 en 2019 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in hun stage, vrijwilligerswerk of project in een ontwikkelingsland (bv. reiskosten - opgelet : NIET voor reiskosten van een inleefreis).
Op de algemene vergadering van 22 februari 2018 werd beslist om deze subsidie verder te verlengen voor de periode 2018-2019 aan dezelfde voorwaarden en tegemoetkomingen.

Voorwaarden:

  • Jongeren met een domicilie in Kortenberg en tussen de 17 en 26 jaar oud
  • Het project moet passen binnen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zoals onderschreven op het Belgisch federaal niveau en dat van de gewesten en de gemeenschappen
  • Alle landen die in de OESA DAC lijst vallen, komen in aanmerking (zie verder : bedrag van toelage)
  • Indienen van de subsidieaanvraag via het elektronisch formulier Jongerensubsidie Wereldraad Terugkoppeling:
  • De jongere bezorgt binnen drie maand na afloop van de missie een verslag van max. 1 A4tje, dit verslag mag door de Wereldraad Kortenberg gepubliceerd worden.
  • De jongere die een subsidie ontvangen heeft, verbindt er zich toe een toelichting te geven over het project indien de Wereldraad Kortenberg daartoe een evenement organiseert.

Subsidies:

Er worden drie soorten subsidies voorzien volgens de normalen van de OESA DAC landenlijst.

  • 200 euro voor de landen van categorie 1 (Least Developed Countries/Low Income Countries)
  • 150 euro voor de landen van categorie 2 (Lower Middle Income Countries)
  • 100 euro voor de landen van categorie 3 (Upper Middle Income Countries)

Praktisch:

Het aanvraagformulier "Jongerensubsidie OS" dient elektronisch ingediend te worden bij de dienst internationale samenwerking via de contact gegevens die hieronder zijn aangegeven.
De subsidieaanvragen worden besproken op de eerstvolgende vergadering van de Wereldraad.
Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de jongere een motivatienota alsmede het bedrag van de toegekende subsidie.  Bij afwijzing ontvangt de aanvrager eveneens een motivatienota. 
Bij meer dan één aanvraag per project, zal er door de Wereldraad beoordeeld worden of elke aanvraag kan gehonoreerd worden en zal de raad eventueel beslissen een plafond voor totale subsidie in te stellen. De Wereldraad heeft voor de periode 2018-2019 maximum 2.000,00 euro ter beschikking voor het toekennen van deze subsidie.

Contactinformatie

Logo Welzijnshuis advalvas