Mantelzorgpremie

Mantelzorg is de extra, niet professionele zorg, die aan een zwaar zorgbehoevende persoon wordt gegeven door iemand uit zijn of haar directe omgeving, de mantelzorger genoemd.

De mantelzorgtoelage is bedoeld voor de mantelzorger.

Om de thuiszorg aan te moedigen en als éénn van de objectieven in het Lokaal Sociaal Beleidsplan, kent de gemeente een mantelzorgtoelage toe aan mantelzorgers die vrijwillig en onbezoldigd hulpbehoevende personen of gezinnen, gedomicilieerd in Kortenberg, thuis verzorgen.

De toelage bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald aan de mantelzorger.  

De toelage is een erkenning voor de inzet van de verzorgende, en geen verloning voor de geleverde prestaties.

 

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende dient in de gemeente te wonen;
 • elke gemeente of elk OCMW bepaalt de andere voorwaarden, o.a. de graad van zorgbehoevendheid, de woonplaats van de mantelzorger, het bedrag, de frequentie van uitbetaling, ...

De mantelzorger

 • is een echte vrijwilliger. Hij/zij mag voor de mantelzorg geen enkele andere vergoeding krijgen.
 • moet al minstens drie maanden werkelijk met de thuisverzorging bezig zijn.
 • kan de thuisverzorging in eigen woning geven ofwel in de woning van de zorgbehoevende.
 • kan aan meerdere zorgbehoevenden hulp bieden. Alle zorgbehoevenden moeten dan een aanvraag indienen voor de premie.
 • kan de mantelzorg delen met anderen. Zij spreken onderling af wie de mantelzorgpremie werkelijk zal ontvangen en dus als volmachtdrager wordt aangeduid.
 • kan geen mantelzorg vragen.

De zorgbehoevende

 • is ouder dan 21 jaar, gedomicilieerd in Kortenberg (dienst burgerzaken levert hiervoor het bewijs), woont niet in een instelling maar in zijn thuisomgeving en heeft geen recht op een andere gemeentelijke sociale toelage zoals sociaal-pedagogische toelage. Een tijdelijk verblijf in een aangepaste instelling (kortverblijf voor weekend, dagcentrum,...) doet hieraan geen afbreuk.
 • verblijft gewoonlijk in een instelling maar is meer dan 30 respectievelijk meer dan 100 (niet aaneengesloten) dagen afwezig geweest uit de instelling en kan dit bewijzen met een kopie van het rekeninguittreksel met de uitbetaling van 1 respectievelijk 2 uitbetalingen van de zorgvergoeding via de zorgkas.
 • heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid en kan deze bewijzen door een positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering (aanvraagformulier mantel- en thuiszorg Vlaamse Zorgverzekering door middel van de link hieronder te verkrijgen):
  • minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds)
  • minstens score C in een dagverzorgingscentrum (ziekenfonds)
  • minstens score C in een centrum voor kortverblijf (ziekenfonds)
  • minstens 35 punten op de BEL-profielschaal (dienst voor gezinszorg)
  • minstens 15 punten op de evaluatieschaal voor de integratietegemoetkoming (ziekenfonds of Ministerie van Sociale Zaken)
  • bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid (kinderbijslagfonds)
  • bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (kinderbijslagfonds)
 • kan geen mantelzorg geven.

Procedure

De zorgbehoevende of de persoon die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt, dient een ondertekend aanvraagformulier in bij het Dienstencentrum. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen bij het Dienstencentrum of door te klikken op de onderaan deze pagina vermelde link.

(Opgelet: u dient eerst een positieve beslissing te hebben ontvangen van de Vlaamse Zorgverzekering. Hiertoe moet u eerst het 'aanvraagformulier voor de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering' invullen. Hiervoor vindt u eveneens onderaan deze pagina een link. Vervolgens ontvangt u van hen een beslissing. Hierna kunt u de gemeentelijke mantelzorgpremie aanvragen door middel van het 'aanvraagformulier mantelzorgpremie'.)

Meebrengen

Bij de eerste aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de toekenning van de zorgvergoeding door de Vlaamse Zorgverzekering.

In de loop van de maand december bezorgt het Dienstencentrum aan elke zorgbehoevende een uitnodiging tot verlenging van aanvraag. Het Dienstencentrum vraagt tegelijk een actualisering van de gegevens en een kopie van het meest recente rekeninguittreksel met de uitbetaling van de zorgvergoeding via de zorgkas en een attest dat wordt afgeleverd door de mutualiteit. Deze kopie geldt tevens als bewijs van het recht op zorgvergoeding tijdens het voorbije kalenderjaar. Deze documenten moet de aanvrager voor 31 januari terugsturen anders wordt de aanvrager niet langer beschouwd als geïnteresseerd en wordt de mantelzorgpremie van het voorbije jaar niet uitbetaald. 

Bedrag

De premie bedraagt 240 euro per jaar (12 x 20 euro) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de mantelzorger. De mantelzorgpremie is niet belastbaar.

Contactinformatie