Milieu Adviesraad (MAR)

Samenstelling

  • Voorzitter: Steven Mertens
  • Secretaris: Bart Aubroeck
  • Penningmeester: Robert Van Sweevelt
  • Overige leden: Christine Vicari, Daniël Janssens, Jan Nevens, Hendrik Trappeniers, André Vandewinckel, Ann Everaert, Aurora De Marrez en Hans Roskams, namens het college van Burgemeester en schepenen: Kristien Goeminne, schepen van leefmilieu en namens de milieudienst: Inge Hauspie, milieuambtenaar

Doelgroep

Alle verenigingen en inwoners die zich interesseren in milieu en duurzaamheid

Doelstellingen 

  • De MAR-Kortenberg beoogt het behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu, de natuur en de duurzame ontwikkeling in de gemeente Kortenberg.
  • De MAR adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en kan informatievergaderingen organiseren.
  • De MAR brengt advies uit over het gemeentelijk milieujaarprogramma, de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen, het ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan, de uitvoering van GNOP-projecten of andere natuurprojecten, ontwerp beheersplannen, het gemeentelijk ontwerpstructuurplan, milieuvergunningsaanvragen m.b.t. projecten voor algemeen nut, projecten inzake duurzame ontwikkeling, projecten inzake de Samenwerkingsovereenkomst, milieuvergunningsaanvragen waaraan een milieueffectenrapport of een veiligheidsrapport verbonden is.

Vergaderingen

Maandelijkse vergaderingen, meestal op de tweede maandag van de maand

Verslagen

Geïnteresseerden kunnen de verslagen op verzoek inkijken bij de milieudienst.

Contactinformatie