Nooddecreet coronavirus en noodbesluit omgevingsvergunning

25
mrt
2020

Nooddecreet coronavirus

Op 20 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, in werking laten treden.

Dit Nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, voorziet in twee zaken: 

  • het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
  • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen.

Noodbesluit omgevingsvergunning

Op 24 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures, het noodbesluit omgevingsvergunning (bijlage).

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

De Minister kan de termijnen, zoals vermeld, nog verlengen.

Contactinformatie