Project Negenhoek

1. Waarom dient er 1.500 euro (excl. BTW) betaald te worden?

Aangezien er tijdens dit project een gescheiden stelsel wordt aangelegd, is het volgens de Vlarem II wetgeving verplicht om ook op private eigendom het regenwater en afvalwater te scheiden.

In vele gevallen betekent dit een extra aansluiting voor iedere woning op dit nieuwe afvoerstelsel voor regenwater. In Kortenberg betaalt iedere inwoner evenveel om zijn overtollige regenwater te mogen afvoeren en het afvalwater naar het waterzuiveringsstation te voeren. Per rioolaansluiting betaalt een inwoner van Kortenberg 1.500 euro + 6% BTW rioolrecht. Woningen die vandaag reeds één gemengde rioolaansluiting hebben, zullen na uitvoering van de afkoppelingswerken twee rioolaansluitingen hebben en betalen dus één maal het rioolrecht. Deze reglementering werd vastgelegd in een gemeenteraadsbeslissing welke werd goedgekeurd in zitting van 6 mei 2013.

Om gescheiden te kunnen aansluiten op de rioleringsleidingen in de straat, dienen in vele gevallen nog afkoppelingswerken uitgevoerd te worden. Zowel de kost van de afkoppelingsdeskundige als van de werken die op private eigendom nodig zijn om gescheiden te kunnen aankoppelen, worden door gemeente Kortenberg gedragen.

Binnen het projectgebied zal iedere woning afgekoppeld worden. Hiervoor zal een afkoppelingsdeskundige de woning bezoeken en een plan van de bestaande toestand opstellen. Tevens wordt er een plan opgesteld van de nieuwe toestand en worden de uit te voeren werken beschreven in een nota. De overeenkomst voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt ter ondertekening voorgelegd aan de eigenaars van de woning.

2. Komen er extra parkeerplaatsen?

De omzendbrief van 21 maart 1996 aan de gemeenten geeft een aantal dwingende aanbevelingen aan gemeenten betreffende de aanleg van trottoirs, o.a. het voorzien van obstakelvrije trottoirs van minstens 1,5 meter breed.

Verder is het zo dat binnen het mobiliteitsbeleid steeds het STOP-principe gehanteerd wordt. Dit staat voor Stapper, Trapper, Openbaar vervoer en Privé en geeft aan dat de gemeente prioriteit geeft aan de kwetsbare weggebruiker (voetganger en fietser) en dat het gebruik van een privé auto de minste prioriteit krijgt.

Het ontwerp houdt dus rekening met volgende punten:

  • 1,5 m stoep langs beide kanten van de rijweg.
  • Veiligheid van de fietser door enkel recht te parkeren in de éénrichtingsstraat.
  • Er werd een asymmetrische kantstrook voorzien voor het visueel afschermen van de fietser
  • In de bocht (waar parkeren toegelaten wordt aan de rechterzijde) wordt de fietser nog eens extra beveiligd door een extravisuele aanduiding.
  • Rijweg voldoende breed in éénrichtingsstraat rekening houdend met fietser in tegengestelde richting.
  • Een vrije doorgang voor de hulpdiensten van 4 m (dwingende richtlijn)

3. Waar kunnen inwoners parkeren als de reglementaire plaatsen in de directe omgeving van de woning volzet zijn?

Het gemeentebestuur heeft gesprekken opgestart met de eigenaar van het warenhuis in de Marie Christinastraat en met de school, waar vooral op momenten waarop de parkeerdruk het grootst is weinig tot niet geparkeerd wordt om de mogelijkheden te onderzoeken deze parkings op die momenten open te stellen voor omwonenden. Daarnaast zijn er contacten met NMBS voor een beperkte uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan de parking onder de brug en zullen er door de gemeente bij de residentie ‘Bareel’, waarvan een voetgangersverbinding op de Blockmansstraat zal uitgeven, een aantal ondergrondse parkeerplaatsen ter beschikking gesteld worden aan inwoners uit de omgeving. Het gemeentebestuur wenst op die manier een beter bijkomend alternatief te voorzien voor de parkeerdruk in de omgeving.

4. Kan de enkelrichting in de Edegemstraat niet ook voor fietsers ingevoerd worden, zodanig dat er meer plaats vrij komt voor parkeren?

De fietssuggestiestrook die vandaag ingetekend is op de plannen heeft een breedte van één meter, tussen de fietssuggestiestrook en de rijloper is een kantstrook voorzien van dertig centimeter. Eén meter dertig is onvoldoende voor het kunnen intekenen van een parkeerstrook. Bovendien moet ook de rijloper voldoende breed blijven. Aangezien de hulpverlening sneller tot stand kan gebracht worden wanneer de interventievoertuigen op een gemakkelijke en snelle manier de geteisterde gebouwen kunnen bereiken, adviseert de brandweer een vrije doorgang van 4 meter.

5. Zullen onze kelders droog zijn na uitvoering van de rioleringswerken?

Het insijpelen van grondwater door de wanden van de kelder kan niet ongedaan gemaakt worden door de rioleringswerken. Behalve door de wanden van de kelders zal vandaag vermoedelijk ook een deel van het grondwater door de wanden van de oude rioleringsleiding afgevoerd worden. Door de aanleg van nieuwe gesloten rioleringsleidingen, zou dat water mogelijks bijkomend door de niet-waterdichte wanden van de kelders kunnen sijpelen. Om dat te vermijden werd een extra drainagebuis voorzien voor de afvoer van grondwater.

6. Zijn de leidingen niet onvoldoende gedimensioneerd en hebben ze niet te weinig verval?

Bij het ontwerp van de riolering is heel het rioleringsstelsel in een computermodel ingevoerd. Op dit model zijn er dan de nodige controles uitgevoerd en bijgevolg aanpassingen doorgevoerd waardoor het rioleringsstelsel zoals het nu ontworpen is aan deze controles voldoet.

Bij het opstellen van het model werd rekening gehouden met het bestaande stelsel en wat er in de huidige toestand al op aangesloten zit (ook water afkomstig van de sporen, NMBS). Verder werd er ook rekening gehouden met toekomstige rioleringsprojecten die zullen uitgevoerd worden. De dimensionering van de rioleringsbuizen uit het ontwerp zijn dan ook op deze wijze en met de nodige controles uitgevoerd.

De zwaarste controle is dat er bij een bui die een intensiteit heeft die slechts één maal om de 20 jaar voorkomt, geen wateroverlast mag optreden. Hieraan wordt voldaan.

7. Werd er rekening gehouden met toekomstige projecten en aanvoer vanuit de Parkstraat?

De verharde oppervlakten die zijn meegenomen in het model voor het RWA stelsel houden rekening met de bestaande en toekomstige verhardingen (nieuwe woningen). Voor de bepaling van de diameters van de rioleringsbuizen zijn dus verschillende controles uitgevoerd. Dit gebeurde aan de hand van computerberekeningen wat het meest nauwkeurig is. Deze computermodellen kunnen met zo veel meer aspecten rekening houden waardoor ze bijgevolg correcter zijn dan handberekeningen. Zo wordt onder druk stromen van leiding en buffercapaciteit van leidingen in rekening gebracht. Men mag er dan ook gerust in zijn dat de riolering met voldoende nauwkeurigheid en doordachtheid ontworpen is. De uitgewerkte modellen van het studiebureau worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan Aquafin. Als rioolbeheerder kunnen zij deze modellen inbrengen in de totaliteit van het rioleringsstelsel van de gemeente. De ontwerpen voor het Negenhoek project werden door Aquafin gevalideerd.

8. Dient de ontdubbelde leiding in het einde van de Edegemstraat opgebroken te worden?

In het ontwerp is actueel voorzien om de leiding in het doodlopende stukje Edegemstraat volledig te vernieuwen. Het studiebureau heeft de opdracht gegeven om nog een aantal extra sonderingen uit te voeren naar deze leidingen. Afhankelijk van de resultaten zou dit gedeelte behouden kunnen blijven.

9. Komt er een gehandicaptenparkeerplaats?

Het ontwerp zal worden aangepast zodat er terug een gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar is.

10. Waarom liggen er parkeervakken voor inritten naar achtergelegen parkeermogelijkheden?

Dit wordt aangepast in het ontwerp. Inritten naar achtergelegen parkeermogelijkheden zullen worden vrijgehouden.

11. Worden er plaatsbeschrijvingen opgesteld door de aannemer of gemeente?

Er worden geen plaatsbeschrijvingen opgesteld vanuit het project. Indien de eigenaar dit wenst dient hij dit te organiseren op eigen initiatief. Er is ook geen financiële tussenkomst voor deze kosten vanuit de gemeente. De initiatiefnemers is vrij te kiezen met welke landmeter of expert hij deze plaatsbeschrijving wil laten uitvoeren.

Contactinformatie