Project Sterrebeeksesteenweg

Achtergrondinformatie

Sinds midden maart 2018 vinden ingrijpende riolerings- en wegeniswerken plaats op de Sterrebeeksesteenweg. Deze werken zijn noodzakelijk om de overstromingsproblematiek naast het bufferbekken aan voetweg 27 en de Vogelenzangstraat onder controle te krijgen. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen, zoals opgelegd door het Vlaams Gewest. Door de werken moet de straat gedurende negen maanden volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer.(Update 4 april 2019: Het gemeentebestuur hoopt alle werkzaamheden op de Sterrebeeksesteenweg te hebben afgerond tegen eind mei 2019.) Er is een omleiding – uitsluitend voor lokaal verkeer – voorzien via de wijk Armendaal en centrum Kortenberg. Om in de ochtend- en de avondspits het doorgaand verkeer (7.000 voertuigen per dag) uit de wijk Armendaal en/of het centrum van Kortenberg te weren, is een doorgangsverbod van kracht. Om dit doorgangsverbod efficiënt te helpen toepassen worden ANPR-camera’s (met nummerplaatherkenning) en trajectcontrole ingezet. Hierdoor krijgen mensen met een bestemming in het projectgebied toch toegang, door middel van een ontheffing. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer bij voorkeur op de E40 blijft en in tweede instantie op de Leuvensesteenweg/Brusselsesteenweg (N2) of de Leuvensesteenweg/Tervuursesteenweg (N3). Dankzij de trajectcontrole komt alleen wie doorheen de camerazone rijdt zonder een vergunning of zonder een bestemming (= oponthoud) in aanmerking voor een GAS-boete. 

 Zone met camerabewaking waaruit het doorgaand verkeer geweerd zal worden

Klik op de afbeelding om een inzoombare kaart te bekijken.


Fasering van de werken

De werken aan de Sterrebeeksesteenweg verlopen niet geheel volgens schema. Dit is onder meer te wijten aan problemen met de personeelsbezetting bij de aannemer, maar ook aan technische problemen met de instandhouding van de waterhuishouding en de gevolgen van de wolkbreuk van 24 mei 2018. Samen met Aquafin en de ontwerper tracht de gemeentelijke dienst Infrastructuurprojecten de vertraging te beperken. Zo is de aannemer na het bouwverlof (van 2018) sneller gestart met de werken dan initieel voorzien – namelijk op 6 augustus in plaats van op 20 augustus.

Oorspronkelijk was voorzien dat fases 1 en 2 van de werken aan de Sterrebeeksesteenweg afgewerkt zouden zijn voor het ingaan van het bouwverlof van de aannemer op 13 juli.

Op 22 juni 2018 werd de planning aangepast als volgt:

Fase 1: werken in de voetweg 24 en aanleg van het open bufferbekken
Het uitgebreide bekken zal operationeel zijn vanaf eind augustus maar de voetweg zal pas vanaf 5 oktober in gebruik kunnen worden genomen.

Fase 2: werken aan de Sterrebeeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Everslaan
De wegenis van de Sterrebeeksesteenweg zal afgewerkt zijn tegen 10 september. Vanaf dan zal in principe ook de aansluiting met de Hoogveldstraat terug kunnen worden opengesteld. Het voetpad aan de zijde van de oneven huisnummers van de Sterrebeeksesteenweg zal evenwel pas terug begaanbaar zijn vanaf 5 oktober. Voorafgaand aan het aanleggen van dit voetpad dient immers nog de voorlopige waterleiding vervangen te worden door een definitieve waterleiding en moeten de koppelingen met de woningen gebeuren.

Fase 3: werken op het kruispunt van de Everslaan met de Sterrebeeksesteenweg
De aangepaste planning voorziet deze werken vanaf 1 september tot en met 4 oktober.

Fase 4: werken vanaf het kruispunt van de Everslaan tot aan het Hof van Montenaken
De planning voor deze fase kan in principe behouden blijven, met een start in oktober en het vooropgestelde einde van de werken tegen het einde van 2018. (Update 4 april 2019: deze fase ging in op 7 januari 2019. Het gemeentebestuur hoopt alle werkzaamheden op de Sterrebeeksesteenweg te hebben afgerond tegen eind mei 2019.) 

Alle vermelde data zijn steeds onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden.

Aquafin heeft op 19 september 2018 een stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de werken aan de Sterrebeeksesteenweg en verontschuldigt zich omdat het vooropgestelde tijdsschema niet wordt gehaald. Verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat deze werken niet geheel volgens schema verlopen. Onderbemanning op de werf, nutsleidingen die niet op de voorziene locatie lagen en uitzonderlijke stortbuien hebben de timing danig in de war gestuurd. Om de vertraging van het project te beperken namen Aquafin en de gemeente al enkele maatregelen. Zo werd vlak voor het bouwverlof een nieuwe werfleider aangeduid die alles in het werk stelt om de volgende fases binnen de haalbare termijn uit te voeren.

Op dit moment wordt in fase 1 gewerkt aan de aanleg van een bufferbekken, dit heeft geen hinder voor de omwonenden tot gevolg. In fase 2 wordt er gewerkt in de Sterrebeeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Everslaan. Eind september wordt hier asfalt gegoten waardoor de huizen langs fase 1 weer vlot bereikbaar zijn. Aquafin voorziet in alle fasen een minderhindersteenslag om de woningen maximaal bereikbaar te houden.


Update 26 september 2018

De rioleringswerken aan de Sterrebeeksesteenweg zijn gevorderd tot aan het kruispunt met de Everslaan. Daarom zal op maandag 1 oktober 2018 gestart worden met fase 3 van de werken, zodat het kruispunt met de Everslaan kan worden aangepakt. Door deze ingreep willen we voorkomen dat dit cruciale kruispunt, omwille van vries- en winterweer, gedurende een al te lange periode ontoegankelijk zou moeten blijven. De aannemer heeft ons verzekerd dat hij prioriteit wil geven aan het afwerken van dit knelpunt en dat hij daartoe zijn werkploegen vol zal inzetten.

Deze nieuwe fase houdt in dat de Everslaan van 1 oktober 2018 niet meer toegankelijk zal zijn vanaf de Sterrebeeksesteenweg en dat de omleiding rond de werkzone vanaf dan zal gebeuren via de Schutterslaan en de Fazantenlaan. De aansluiting met de Hoogveldstraat zal onderbroken zijn en deze straat blijft dus voorlopig afgesloten voor verkeer.

Ook fietsers kunnen geen gebruik meer maken van het kruispunt en moeten dezelfde omleiding volgen voor wat het stuk Schutterslaan/Fazantenlaan betreft. Aansluiting op de Sterrebeeksesteenweg – uitsluitend voor fietsers – is in beide richtingen mogelijk langs de Everslaan en Heuvelhof en dient niet langs de Dorpelstraat te gebeuren.

 Kruispunt Everslaan - Sterrebeeksesteenweg onderbroken - omleiding

Behoudens uitzonderlijke weersomstandigheden garandeert de aannemer dat de werkzaamheden aan het kruispunt met de Everslaan afgerond kunnen worden tegen midden november, zodat de straat opnieuw toegankelijk moet zijn voor de winterperiode. Zodra het kruispunt met de Everslaan afgewerkt zal zijn en opnieuw zal worden opengesteld, zal ook de omleiding via de Dorpelstraat worden opgeheven.

Elke fase wordt volledig afgewerkt zoals voorzien in het bestek. Aquafin stelt alles in het werk om de volgende fases binnen de opgelegde termijn uit te voeren en dankt de Kortenbergse inwoners voor hun geduld, begrip en medewerking bij de uitvoering van dit project. 

 

Update 21 december 2018

Vanaf 18 december tot 21 december werden de twee verkeersplateaus afgewerkt op de Sterrebeeksesteenweg. Het eerste plateau bevindt zich ter hoogte van de Voetweg 24, het andere ter hoogte van het kruispunt met de Everslaan.

Omdat voor de aanleg van deze plateaus een droogtijd noodzakelijk is, moesten deze zones volledig worden afgesloten. De bewoners in het afgesloten gedeelte kunnen tijdelijk hun woning bereiken via de Hoogveldstraat. Opgelet: de Hoogveldstraat blijft wel ontoegankelijk voor doorgaand verkeer.

Gelet op de weersomstandigheden van de laatste weken en omwille van het feit dat nog een aantal technische aanpassingen noodzakelijk zijn aan het rioleringsstelsel, kan de toplaag in asfalt nu nog niet worden aangelegd. De inspectieputten zullen worden aangewerkt, zodat het niveauverschil geen probleem oplevert voor het verkeer dat over het opengestelde gedeelte rijdt.

Op zaterdag 22 december in de namiddag wordt het eerste gedeelte van de Sterrebeeksesteenweg terug opengesteld, tot aan het kruispunt met de Everslaan. De doorgang (rechtdoor) richting rotonde blijft afgesloten voor doorgaand verkeer, omdat er nog openliggende putten zijn in en rond de werfzone. Ook de Hoogveldstraat blijft, zoals reeds vermeld, afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruikmaken van het voetpad en het fietspad.

De bestaande omleiding voor doorgaand verkeer wordt aangepast naar de volgende fase. De Dorpelstraat wordt opnieuw ingesteld als éénrichtingsstraat en het verkeer zal vanaf dan verlopen via de Everslaan, Fazantenlaan en Schutterslaan. (zie kaartje hieronder).

Omleiding tijdens de werken vanaf het kruispunt met de Everslaan tot Hof van Montenaken - vanaf 22 december namiddag

Vanaf maandag 7 januari 2019 start de aannemer met de laatste fase van rioleringswerken richting de aansluiting met Hof van Montenaken. Deze werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, volgens de beschikbare planning lopen tot half maart 2019.

De inwoners van de wijk Armendaal en van de Sterrebeeksesteenweg worden per brief geïnformeerd over de gewijzigde verkeerssituatie.


Alle vermelde data zijn steeds onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden.

 

 Fasering werken Sterrebeeksesteenweg

 

 Locaties ANPR-camera’s tijdens werken Sterrebeeksesteenweg

Klik op de afbeelding om een inzoombare kaart te bekijken.

Update 24 januari 2019

Bekijk hier 'Werken Sterrebeeksesteenweg op kruispunt met Hof van Montenaken – praktische afspraken'

Update 4 april 2019

Bekijk hier 'Voortgang werken Sterrebeeksesteenweg'

Vragen en antwoorden

Welke inwoners zullen zonder probleem een ontheffing krijgen? 

De inwoners van Everberg, Meerbeek en Kortenberg die tussen de Leuvensesteenweg (N2) en de E40 wonen, alsook de inwoners van Vrebos (zie blauw afgebakende zone) krijgen een ontheffing en kunnen dus de lokale omleiding volgen. Zij dienen deze ontheffing wel aan te vragen via een webformulier, maar deze zal zonder problemen aan deze inwoners worden toegekend.

Breder projectgebied Sterrebeeksesteenweg: Everberg inclusief Vrebos, Meerbeek en Kortenberg-Zuid

Klik op de afbeelding om een inzoombare kaart te bekijken.

Moeten de inwoners die recht hebben op een ontheffing deze vooraf aanvragen? 

Voor voertuigen die op naam geregistreerd zijn en voor bedrijfsvoertuigen dient u éénmalig een aanvraag in via een webformulier.

Hoe moeten andere inwoners die een ontheffing wensen, deze aanvragen?

Vul het webformulier in om de aanvraag in te dienen.

Hoe moeten inwoners die binnen het cameragebied wonen de ontheffing aanvragen? 

Inwoners die binnen het cameragebied wonen, hebben allemaal een brief gekregen van de gemeente met persoonlijke logingegevens voor een eigen webomgeving waarbinnen zij hun eigen nummerplaten en die van regelmatige bezoekers kunnen ingeven.

Wie niet beschikt over internet of wie graag bijkomende toelichting wenst, kan vanaf maandag 26 februari 2018 terecht aan de themabalie van de dienst Grondgebiedszaken in het Administratief Centrum. Neem aan de ticketzuil op het gelijkvloers eerst een ticket (Mobiliteit en verkeer / Sterrebeeksesteenweg vergunning).

Ik ben een bewoner van het cameragebied en ik heb een probleem met het inbrengen van mijn nummerpla(a)t(en) en die van mijn medebewoners. Wat moet ik doen?

Volg deze richtlijnen:

 • Klik op het tabblad ‘aanmelding bewoner’;
 • Klik op de knop ‘verblijfsrecht toevoegen’ (rechts onderaan uw scherm);
 • Vul uw gegevens in (‘kenteken’ = nummerplaat; ‘referentie’ = vrij te kiezen en niet verplicht, bijvoorbeeld eigenaar voertuig of type wagen; ‘startdatum’ = datum van vandaag);
 • Klik op opslaan.

De vergunning voor deze nummerplaat staat aangegeven met einddatum de dag nadien. ’s Avonds wordt het systeem echter geüpdatet en uw nummerplaat krijgt een vergunning voor de permanente periode. De nummerplaat komt onder het tabblad ‘bewoner’ te staan.
Deze update gebeurt automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen.

Waar moeten inwoners de ontheffing aanvragen? 

De ontheffing kan aangevraagd worden via een webformulier.

Wie niet beschikt over internet, kan vanaf maandag 26 februari 2018 terecht aan de themabalie van de dienst Grondgebiedszaken in het Administratief Centrum. Neem aan de ticketzuil op het gelijkvloers eerst een ticket (Mobiliteit en verkeer / Sterrebeeksesteenweg vergunning).

Wat moeten mensen doen die niet in de zone wonen, maar er wel werken?

De werkgever kan de nummerplaten van het personeel in een excel-bestand overmaken aan de dienst mobiliteit, of kan deze nummerplaten inbrengen via de eigen webomgeving.

Wat moeten inwoners doen die uit een andere zone van de gemeente komen en die toch regelmatig een bestemming hebben in de camerazone tijdens de ochtend- of de avondspits?

Deze inwoners kunnen een aanvraag indienen via het webformulier.

Deze inwoners kunnen hun nummerplaat ook laten registeren bij de bestemmeling.

Wat moeten mensen van buiten de gemeente doen die toch regelmatig een bestemming hebben in de camerazone tijdens de ochtend- of de avondspits?

Deze mensen kunnen een aanvraag indienen via een webformulier.

Deze mensen kunnen hun nummerplaat ook laten registeren bij de bestemmeling.

Zullen mensen die iemand (een privépersoon, maar ook een handelaar of ondernemer) bezoeken in het projectgebied en die geen ontheffing hebben aangevraagd automatisch een boete krijgen?

Het is juridisch gezien noodzakelijk om een vergunning te hebben om door het cameragebied te rijden.

Bij de werken op de Sterrebeeksesteenweg zal dankzij ANPR-camera's (camera's met nummerplaatherkenning) ‘trajectcontrole’ kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt de doorgangstijd van een voertuig tussen twee camera’s gemeten. Wie zonder stoppen doorrijdt tussen twee meetpunten - dus tussen twee ANPR-camera's - gebruikt de route als ‘doorgangsweg’.

Wie tijdens de vooropgestelde spitstijden de zone binnenrijdt en de zone pas verlaat na het verstrijken van de spitstijden, komt niet op de overtrederslijst.

Wat moeten klanten van lokale handelaars in de buurt van de camerabewaakte zone doen?

Klanten moeten bij voorkeur zorgen dat hun vergunning in orde is. Handelaars kunnen een lijst van nummerplaten van vaste klanten en leveranciers mailen aan de dienst mobiliteit via een excel-bestand. Zij krijgen bovendien een eenvoudige webapplicatie ter beschikking waardoor ze de nummerplaat van passanten kunnen regulariseren.

Hoe kunnen handelaars een ontheffing vragen voor vaste klanten of voor passanten?

Handelaars kunnen een lijst van nummerplaten van vaste klanten en leveranciers mailen aan de dienst mobiliteit via een excel-bestand. Zij krijgen bovendien een eenvoudige webapplicatie ter beschikking waardoor ze de nummerplaat van passanten kunnen regulariseren.

Kunnen klanten voor wie handelaars regelmatig een dagontheffing aanvragen een permanente vergunning krijgen?

Handelaars kunnen de nummerplaat van deze klanten toevoegen aan de excel-lijst van vaste klanten.

Ik ben een inwoner van Everberg / Meerbeek / Kortenberg-Zuid. Ik kreeg een proces-verbaal. Volgens het reglement heb ik recht op een vergunning. Wat moet ik doen?

Tijdens de waarschuwingsperiode kreeg iedere inwoner uit Everberg, Meerbeek en Kortenberg-Zuid die door de ANPR-camera’s werd geregistreerd, een vergunning. Dat werd per brief gecommuniceerd aan deze inwoners.

Vanaf nu is het reglement in voege en worden er GAS-PV’s verstuurd. Bij een GAS-PV bestaat steeds de mogelijkheid om verweer in te dienen. Zorg ervoor dat u tijdig bezwaar indient volgens de instructies vermeld op het PV, met de mededeling dat u in een zone woont die volgens het reglement recht geeft op een permanente vergunning tijdens de werken op de Sterrebeeksestenweg.  

Vul echter zeker ook meteen het aanvraagformulier in zodat uw nummerplaat toegevoegd kan worden op de vergunningenlijst. Zoniet ontvangt u bij een volgende overtreding opnieuw een GAS-boete.

Welke maatregelen worden genomen om chauffeurs van buiten de gemeente tijdig te informeren?  Welke ‘omleiding’ moeten die volgen?

Er werd gecommuniceerd via een persbericht en door middel van signalisatie.

De omleiding wordt ruim in de diepte aangeduid. Doorgaand verkeer blijft bij voorkeur op de E40 en in tweede instantie op de Leuvensesteenweg/Brusselsesteenweg (N2) of de Leuvensesteenweg/Tervuursesteenweg (N3).

Werken de camera’s 7/7 en 24/24?

De trajectcontrole is alleen actief in de ochtend- en avondspits. De ANPR-camera’s bieden de mogelijkheid om alleen in te grijpen op de momenten waarop het nodig is, namelijk van 7 tot 9.30 u. tijdens de ochtendspits en tijdens de avondspits van 16.30 tot 19 u.

In het weekend en op feestdagen is er geen trajectcontrole.

Ik heb een bedrijfswagen. Hoe vraag ik een vergunning aan?

Inwoners die binnen het cameragebied wonen, kunnen de nummerplaat van hun bedrijfswagen eenvoudig toevoegen in hun persoonlijke webomgeving waarvoor zij per brief logingegevens zullen ontvangen.

Inwoners van buiten het cameragebied vragen een vergunning aan via het webformulier, en vullen bij de velden van de eigenaar de naam van de leasingmaatschappij in.

Wat met buitenlandse nummerplaten?

Buitenlandse nummerplaten kunnen op dezelfde manier geregistreerd of vergund worden.

Wat als een brandweerwagen of een ambulance nodig is in het afgesloten gedeelte van de werken?

De hulpdiensten zijn, via de signalisatievergunning, op de hoogte van de werkzaamheden en de daarbij horende hinder. De hulpdiensten zullen steeds door de werf kunnen om ter plaatse te geraken.

Heeft de gemeente de ANPR-camera's aangekocht?

De ANPR-camera's worden gehuurd tot op het einde van de werken. Er is dus geen gemeentelijke investering voor de aankoop van al deze camera's.

Zullen de ANPR-camera’s ook na de werken blijven staan?

Dat staat helemaal nog niet vast.

Indien de resultaten van dit experiment positief zouden zijn, zal het gemeentebestuur moeten uitmaken of een dergelijk systeem wenselijk is voor het hele grondgebied van de gemeente.  Nu zijn de camera’s geplaatst om een specifieke werkzone te beveiligen en te beschermen tegen overlast. 

Na de werken kan het gemeentebestuur bekijken of eventueel permanente camera’s worden geplaatst.  Maar dat zal afhangen van de evaluatie van de voor- en nadelen van de opstelling tijdens de werken.

Wat indien alle gemeenten in de omgeving van Brussel dezelfde maatregelen treffen? Zal het verkeer dan niet helemaal stilstaan?

In het mobiliteitsplan van de gemeente Kortenberg is sinds 2013 duidelijk bepaald wat het statuut is van de verschillende straten in onze gemeente. Er zijn slechts vier tracés die bestemd zijn voor doorgaand verkeer: de E40 als centrale verkeersas van en naar de hoofdstad, de N2 als logische verbindingsweg tussen de gemeenten van Leuven tot Brussel, de Hulstbergstraat/Wijnegemhofstraat als ontsluiting van de noord-zuidas en de Stationstraat als doorsteek naar Steenokkerzeel. De andere straten zijn voornamelijk geschikt voor bestemmingsverkeer. Het kan niet de bedoeling zijn dat woonstraten gebruikt worden voor doorgaand verkeer. Voor dat doorgaand verkeer moet een oplossing worden voorzien op bovenlokaal, Vlaams niveau.

Wordt de camera in de Zavelstraat ingezet in functie van de trajectcontrole op de Sterrebeeksesteenweg?

De camera aan de Zavelstraat dient in eerste instantie om het verkeer te monitoren. Zo kan er nagegaan worden wat het effect is van de verkeersregeling aan de Sterrebeeksesteenweg in Everberg op de verkeersstroom in de Zavelstraat. In functie daarvan zal uitgemaakt worden of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Als dat zo zou zijn, wordt hierover tijdig gecommuniceerd.

Er werden op vrijdag 23 februari 2018 brieven verdeeld over het project Sterrebeeksesteenweg bij Everbergse ondernemers, maar ik heb als ondernemer geen brief ontvangen. Waarom niet?

Dit kan twee redenen hebben:

 1. U was reeds aanwezig bij het overleg met een afvaardiging van de handelaars op 19 februari.
 2. Uw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn niet correct. De dienst Ondernemen heeft immers bij de Kruispuntbank van Ondernemingen een lijst opgevraagd met alle ondernemingen die gevestigd zijn in Everberg en Kortenberg en die zich bevinden in de omgeving van de Sterrebeeksesteenweg. Indien u geen brief heeft ontvangen, dan wil dit zeggen dat uw gegevens niet correct zijn ingevoerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Via https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise kunt u uw gegevens op de Kruispuntbank van Ondernemingen nakijken en, indien nodig, aanpassen.
Ik ben een ondernemer/handelaar in het projectgebied en het vestigingsadres van mijn onderneming (ook in het projectgebied) is niet hetzelfde als mijn woonadres. Wat moet ik doen?

Dat kan worden opgelost. Neem hiertoe contact op met de dienst Mobiliteit: mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 22 75.

 Wat met de schoolbussen?

De scholen van wie de gemeente de contactgegevens heeft, of de busmaatschappij die hun leerlingenvervoer verzorgt, werden op de hoogte gesteld. De maatschappijen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het aanvragen van vergunningen.

Wordt er een omleiding voor de bussen 530 en 352 voorzien?

Door de afsluiting van de Sterrebeeksesteenweg wordt er vanaf april een omleiding voorzien voor de lijnen 530 en 352. Volgende haltes worden dan niet meer bediend:

 • Nossegem Voskapellelaan
 • Nossegem Oude Baan
 • Kortenberg Pachthof
 • Kortenberg Armendaal
 • Kortenberg Vaan
 • Kortenberg Café Jamar
 • Kortenberg Eikenhof
 • Kortenberg Berkenhof
 • Kortenberg Broekstraat
 • Kortenberg Gemeentehuis

Schoolbus 530 zal de volgende omleiding volgen:

 • Richting Zaventem: komende van de Kruisstraat via Achterenbergstraat, Vogelenzangstraat, Kiewitstraat, Beekstraat, Camiel Schuermanslaan, Dr. V. De Walsplein, Leuvensesteenweg (N2)
 • Richting Kortenberg: komende van de Leuvensesteenweg (N2) tot in centrum Kortenberg, rechts via Dr. V. De Walsplein, Camiel Schuermanslaan, Vogelenzangstraat, Achterenbergstraat, Kruisstraat

Omleiding werken Sterrebeeksesteenweg 2018 schoolbus 530

Lijn 352 zal omgeleid worden via de Leuvensesteenweg (N2), Mechelsesteenweg, Oude Baan.

Omleiding werken Sterrebeeksesteenweg 2018 bus 352

 

Hoe wordt mijn privacy gerespecteerd?

Er is een vergunningsmodule en een handhavingsmodule.

In de beveiligde vergunningsmodule worden de gegevens bewaard van wie een vergunning aanvraagt via het webformulier. De bevoegde gemeentelijke dienst heeft toegang tot deze module door middel van een login en een paswoord. De gegevens die in het kader van deze vergunning werden aangereikt, worden enkel gebruikt voor deze toepassing. Deze gegevens worden bewaard zo lang de verkeersregeling invoege is.

De handhavingsmodule wordt beheerd door PZ HerKo. Binnen deze module wordt de overtrederslijst samengesteld. De politie heeft de bevoegdheid om de eigenaars van de nummerplaten op te zoeken in de lijsten van de Dienst voor Inverkeerstelling van Voertuigen (DIV).

Lees hier de privacyverklaring van het gemeentebestuur Kortenberg.

Hoe wordt de privacy van mijn bezoekers of klanten gerespecteerd?

Inwoners en handelaars binnen het cameragebied kunnen de nummerplaat van hun bezoekers registreren. Voor deze registratie worden verder geen persoonsgegevens opgevraagd. Het bevoegde personeel dat toegang heeft tot deze registraties, heeft niet de bevoegdheid om eigenaarsgegevens van nummerplaten op te zoeken.

Bezoekers van bewoners buiten het cameragebied moeten de omleiding volgen, tenzij anders werd bepaald.

Lees hier de privacyverklaring van het gemeentebestuur Kortenberg.

Presentatie en ontwerpen

Bekijk hieronder de presentatie van de infovergadering van 30 januari 2018 over het project 'Sterrebeeksesteenweg' en de ontwerpen van wegenis en riolering.

Contactinformatie