Project Vogelenzang

1. Waarom voorziet het project in de Vogelenzangstraat een volledige vernieuwing van de nutsleidingen, het wegdek en de voetpaden inclusief riolering en wordt in de Vierhuizenstraat enkel de vernieuwing van de voetpaden voorzien?

Het rioleringsproject van de Vogelenzangstraat situeert zich rond het afstromingsgebied van de Molenbeek. Camera-onderzoek heeft uitgewezen dat het rioleringsstelsel in de Vogelenzangstraat niet meer in goede staat is. De Vierhuizenstraat is slechts voor een zeer klein gedeelte op het rioleringsstelsel van de Vogelenzangstraat aangesloten, maar voor de rest zit deze straat aangesloten op een ander afwateringssysteem. Daarom stoppen de rioleringswerken ter hoogte van de Molenbeek in de Vierhuizenstraat (nr. 47).

Aan dergelijke rioleringswerken gaan er steeds nutswerken vooraf. De nutsvoorzieningen werden in het verleden meestal in de rijweg aangelegd. De laatste jaren is men tot het inzicht gekomen dat de nutsleidingen best worden overgebracht naar de stoepen. Daardoor komt de volledige rijwegbedding vrij voor het gescheiden afvoerstelsel van riool- en regenwater. Tevens beslissen de nutsmaatschappijen om bij dergelijke projecten bepaalde netwerken of leidingstelsels te vernieuwen naar de laatste materiaalkeuze of techniek. Het Bestuur heeft zich ook voorgenomen om in dit project de elektriciteits- en datanetwerken ondergronds te brengen. Dit werd vroeger al in de Vierhuizenstraat uitgevoerd.

Hierdoor wordt er enkel aan de stoepen gewerkt in het grootste gedeelte van de Vierhuizenstraat.

2. Waarom wordt de straat ter hoogte van Vierhuizenstraat nr. 28 tot nr. 40 verbreed? Zou het niet beter en veiliger zijn in deze straat éénrichtingsverkeer in te voeren?

In 2004 werd bij de bewoners van de Vierhuizenstraat en omgeving een enquête gehouden met de vraag of ze voorstander waren van éénrichtingsverkeer. Die enquête wees uit dat een nipte meerderheid tégen een dergelijke circulatie gekant was.
Intussen werd er in 2014 ook een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) uitgevoerd, waarbij de huidige verkeersstromen in kaart werden gebracht en waarbij verschillende opties voor een verbetering van de verkeersveiligheid in het gebied Kortenberg centrum-zuid werden onderzocht.

In het MOBER wordt geadviseerd om een keuze te maken tussen een éénrichtingsregime in de Vierhuizenstraat of een dynamische knip in de Achterenbergstraat, met vele argumenten ten voordele van de dyamische knip. Het gemeentebestuur geeft eveneens principieel de voorkeur aan de dynamische knip, omdat dit het aantal gehinderde omwonenden aanzienlijk kan beperken.

Een bijkomende studie van Timenco is dieper ingegaan op het scenario van de dynamische knip en bevestigt de conclusies van het MOBER.

De smalle Vierhuizenstraat is gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker, aangezien er met de huidige wegbreedte geen voetpaden mogelijk zijn. Dit leidt tot verkeerssituaties waarbij auto’s kop-aan-kop staan. De verbreding van dit weggedeelte is dus zeker wenselijk om de veiligheid van de voetgangers beter te garanderen.

3. Welke stappen dient het project nog te doorlopen alvorens er met de werken kan gestart worden?

Het studiebureau heeft het finale ontwerp afgerond. Voor het uitvoeren van dergelijke werken is er een stedenbouwkundige vergunning vereist. Deze wordt door Aquafin aangevraagd en hiervoor zal er een openbaar onderzoek opgestart worden. Een aantal hogere overheden dienen advies uit te brengen over dit project. Het openbaar onderzoek zal in de komende maanden georganiseerd worden.
Ondertussen lopen de onderhandelingen over een aantal grondinnames met de eigenaars. Deze onderhandelingen dienen volledig administratief afgerond te zijn voor de nutsmaatschappijen met de werken kunnen starten.
Het studiebureau werkt ondertussen alle detailplannen verder uit en schrijft een bestek uit voor het organiseren van een open aanbesteding om een aannemer voor de werken aan te duiden.
Dit bestek en de bijbehorende plannen zullen ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Pas na goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning en na de goedkeuring van het bestek en de plannen op de gemeenteraad, zal de procedure van open aanbesteding opgestart worden. Na het doorlopen van de procedure zal er een aannemer aangesteld worden om dit project uit te voeren. Met deze aannemer zal een startvergadering belegd worden om de fasering en aanvangsdatum in onderling overleg te bespreken.

4. Bij sommige eigenaars dienen er ook rioleringswerken op private eigendom uitgevoerd te worden. Welke garanties hebben de eigenaars dat na de werken alles netjes hersteld wordt?

De aannemer dient alles te herstellen in de oorspronkelijke staat. Dit staat vermeld in het standaard bestek en staat ook beschreven in de uit te voeren werken. Voor de afkoppelingen op privéterrein wordt er door de verschillende partijen (eigenaars/Aquafin/Gemeente) een overeenkomst onderschreven waarin deze garantie geboden wordt. Tevens worden de afkoppelingswerken individueel opgeleverd met de bewoners zodat zij steeds hun bemerkingen aangaande de uitvoering van de werken kunnen overmaken.
De kosten voor het uitvoeren van deze werken en voor eventuele aanpassingen worden volledig gedragen door de gemeente.

5. Hoe lang loopt de garantieperiode voor de werken die op private eigendom worden uitgevoerd?

De overeenkomst wordt zeer binnenkort (GR 01/06/2015) op dit vlak aangepast. Er zal een voorlopige oplevering plaatsvinden van de werken en één jaar na deze datum zullen de werken definitief opgeleverd worden. Groenaanleg (zoals planten, struiken en bomen) wordt wel uitgesloten van deze garantie, aangezien andere factoren aanleiding kunnen geven tot het afsterven van deze aanplantingen.

6. Wat gebeurt er indien de riolering op private eigendom (nog) niet gescheiden is wanneer de rioleringswerken in de straat plaatsvinden?

Alle afkoppelingen van de woningen dienen voltooid te zijn bij de voorlopige oplevering van het project. Aangezien het afkoppelen een wettelijke verplichting is vanuit Vlaanderen, zal er, indien dit niet het geval is, in eerste instantie een proces-verbaal opgesteld worden voor een milieuovertreding. Deze overtredingen worden verder afgehandeld door de Vlaamse Milieu Maatschappij die hiervoor boetes kan opleggen.
Op gemeentelijk vlak worden de woningen die niet werden afgekoppeld op een belastingrol geplaatst. Hiervoor verwijzen we naar het gemeentelijk handhavingsreglement: De contante belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die eigenaar van het af te koppelen gebouw is op het moment van de uitvoering van het rioleringsproject en die binnen een termijn van 6 maand na de datum van uitvoering van de rioleringswerken, het hemelwater niet optimaal laat afkoppelen volgens het door de gemeente vastgestelde afkoppelingsproject. De contante belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1.500 euro per jaar.

7. Waarom moeten mensen gratis grond afstaan?

Aan de omwonenden wordt niet ‘zomaar’ gevraagd om gratis de grond af te staan die noodzakelijk is om voetpaden te kunnen aanleggen. Die omwonenden krijgen voor die gratis grondafstand ook een waardevolle tegenprestatie: de aanleg van een nieuwe straat en van nieuwe voetpaden. Het gemeentebestuur mag geen voetpaden aanleggen op privéterrein. Dat mag alleen op openbaar domein. Daarom is die grondafstand noodzakelijk.
Het gemeentebestuur engageert er zich toe dat bij vrijwillige grondafstand geen verhaalbelasting geheven zal worden voor de aanleg van de straat of het voetpad.

8. Zijn er kosten verbonden voor de eigenaars aan deze gratis grondafstand?

Er zijn geen kosten verbonden aan deze grondafstand. De kosten van de landmeter voor het opzoeken en bepalen van de rooilijn en de eventuele kosten van de notaris voor het administratief afhandelen van deze grondafstand worden gedragen door de gemeente.

9. Zijn er kosten voor de eigenaars/bewoners voor het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen?

De kosten voor het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen (elektriciteit, gas, water, data) zijn volledig ten laste van de gemeente.

Contactinformatie