Sloop- en heropbouwpremie

12
mrt
2019

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. In 13 Vlaamse steden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaalt u 21% btw. Particulieren die niet in één van die 13 steden wonen, kunnen vanaf 1 maart 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.

De premie geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van toepassing is (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas).

De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. Opgelet: de premie wordt toegekend:

 • voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning
 • tijdelijk ook voor aparte aanvragen voor sloop en heropbouw:
  • als de vergunning voor de sloop werd aangevraagd (of het plan tot slopen werd gemeld) in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019
  • en als de vergunning voor de heropbouw werd aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning volledig in volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

Opgelet: de premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

 • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd
 • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen
 • de omgevingsvergunning wordt vernietigd
 • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon
 • de eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject:
  • overgedragen aan een rechtspersoon
  • of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon
 • de woning voldoet niet aan de EPB-eisen.

Aanvraag

U kunt de premie aanvragen vanaf 1 maart 2019.

De premie-aanvraag gebeurt in twee stappen.

Stap 1: online aanvraag

U moet de premie aanvragen via een webapplicatie op energiesparen.be uiterlijk binnen één maand nadat de aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw werd ingediend.

Opgelet: u moet de premie ten laatste op 30 april 2019 aanvragen:

 • als de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning is gebeurd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019
 • als de aparte aanvraag van de sloopvergunning en heropbouwvergunning is gebeurd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.

Stap 2: bewijs van einde sloopwerken

Zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. De premie wordt uitbetaald binnen een termijn van 3 maanden na het voorleggen van dat bewijs.

Bedrag

De premie is beperkt tot één premie van 7.500 euro per bouwproject. De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.

Contactinformatie