Subsidie ter ondersteuning van de Kortenbergse verenigingen in het kader van de besteding van het noodfonds, de corona-richtlijnen en het herstelplan

Dit subsidiereglement voor verenigingen heeft als doel de verenigingen financieel te steunen voor tekorten die werden opgelopen of extra uitgaven die werden gedaan ten gevolge van de corona-maatregelen. 

Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget van het jaar 2021.

Voorwaarden

De subsidie wordt bepaald op basis van de hieronder omschreven doelstellingen.
Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.

Toelage

Kortenbergse verenigingen organiseren een COVID-veilig kamp en/of weekend

 • De vereniging biedt een meerdaags kamp of weekend aan in de periode 1 januari 2021 – 31 december 2021.
 • Extra kosten die gemaakt werden om het kamp corona-proof te maken (vb. aankoop ontsmettingsmateriaal, huur extra sanitair blok,…) kunnen vergoed worden.
 • De onkosten dienen aantoonbaar te zijn.
 • De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 100% van de gemaakte kosten met een maximum van 1000 euro per jaar. 

Kortenbergse verenigingen krijgen financiële ademruimte om hun werking te kunnen verder zetten. 

 • De vereniging heeft gederfde (gemiste) inkomsten in het jaar 2021 naar aanleiding van de Corona-crisis doordat winstgevende evenementen niet zijn kunnen doorgaan.
 • De vereniging toont aan dat dit om een wederkerend/gepland event (bv. concert, turnshow, restaurant dag,…) op het grondgebied van Kortenberg ging dat niet is mogen doorgaan in het jaar 2021.
 • De vereniging kan de nettowinst (niet de uitgaven) van een vorig jaar aantonen door een financieel verslag of afrekening (inkomsten en uitgaven) van het evenement voor te leggen. Bijkomende staving stukken kunnen opgevraagd worden.
 • De vereniging kan voor maximum twee evenementen een aanvraag indienen.
 • De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 50% van de nettowinst met een maximum van 1000 euro per evenement en maximum 2000 euro per jaar.  
 • De vereniging heeft gederfde (gemiste) inkomsten in het jaar 2021 naar aanleiding van de Corona-crisis doordat aangepaste/alternatieve/afgeslankte evenementen minder dan de helft van de gebruikelijke inkomsten genereerden.
 • De vereniging toont aan dat dit om een aangepast wederkerend/gepland event (bv. concert, turnshow, restaurant dag,…) op het grondgebied van Kortenberg ging dat in aangepaste vorm is kunnen doorgaan in het jaar 2021.
 • De vereniging kan de nettowinst (niet de uitgaven) van een vorig jaar aantonen door een financieel verslag of afrekening (inkomsten en uitgaven) van het evenement voor te leggen. Bijkomende staving stukken kunnen opgevraagd worden.
 • De vereniging kan voor maximum twee evenementen een aanvraag indienen.
 • De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 25% van de nettowinst met een maximum van 500 euro per evenement en maximum 1000 euro per jaar.  

 Kortenbergse verenigingen organiseren COVID-veilige activiteiten. 

 • De vereniging biedt COVID-veilige activiteiten, op het grondgebied van Kortenberg, aan in de periode  1 januari 2021 – 31 december 2021. 
 • Extra kosten die gemaakt werden om deze activiteiten corona-proof te maken (vb. aankoop ontsmettingsmateriaal, huur andere locatie,…) kunnen vergoed worden.
 • Ook onkosten (bv. huur tribune,…)  die gemaakt werden in functie van een geannuleerde activiteit naar aanleiding van corona komen in aanmerking. Materialen die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor andere activiteiten komen niet in aanmerking (bv. kartonnen bordjes, ballonnen,…).
 • De onkosten dienen aantoonbaar te zijn.
 • De vereniging ontvangt een tegemoetkoming van 100% van de gemaakte kosten met een maximum van 1000 euro per jaar.

Procedure

Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:

 • Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (online of offline) en dient ze in bij de betreffende dienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
 • Dit reglement werd opgesteld ten gevolge van COVID-19 en kan betrekking hebben op activiteiten/gebeurtenissen/evenementen/reguliere werking/… in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • De termijnen waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, worden als volgt bepaald:
  • Tussen 20 mei en 20 juni 2021 voor mogelijke tegemoetkomingen voor de periode 1/1/2021-30/04/2021.
  • Tussen 20 november en 31 december 2021 voor mogelijke tegemoetkomingen voor de periode 1/1/2021-31/12/2021.
 • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31 januari 2022.
 • Tussen 1/2/2022 en 15/2/2022 kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 maart 2022.

Bedrag

Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget en dit voor het jaar 2021.

Uitzonderingen

Deze subsidies worden verleend aan erkende Kortenbergse verenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement.
Niet-erkende verenigingen komen niet in aanmerking.

Contactinformatie