Subsidiemogelijkheden voor (getroffen) ondernemers: gewijzigde maatregelen

1
dec
2020

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus)

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Corona - overbruggingsrecht', het 'Overbruggingsrecht - heropstart' of het 'Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang'.
De Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, gepubliceerd in het BS van 30 november 2020 bevat ook de aanpassingen voor de toekenning van het dubbel corona-overbruggingsrecht voor de maanden oktober tot en met november 2020. 
 
 

Steun culturele en creatieve sector (coronavirus)

Voor ondernemers actief in de cultuursector, de creatieve sector en de evenementensector werden een aantal specifieke steunmaatregelen gelanceerd om de coronacrisis te overbruggen.
  1. Het Fonds Norma Joossens heeft door de ernst van de covid19-crisis nu ook een deel van zijn middelen vrijgemaakt om financiële steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. Zij kunnen op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die zij door een gebrek aan inkomsten door de coronacrisis niet zelf kunnen bekostigen. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen. Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen € 700 en 2.000 uitgekeerd. Een dossier indienen kan tot 31 december 2020. 
  2. PlayRight is een vereniging voor muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten. Leden kunnen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens,…)  geannuleerd werden steun aanvragen. In de maand waarvoor u steun vraagt krijgt u geen vervangingsinkomen. U kunt nog steun aanvragen tot 13 december 2020 (voor november) en tot 17 januari 2021 (voor december). 
  3. State of the Arts is een open platform van kunstenaars en kunstwerkers. Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. U kunt kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen.  

Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.
  1. Tijdens de huidige tweede coronagolf verleent de Vlaamse Belastingdienst aan rechtspersonen een betalingsuitstel tot 30 april 2021 voor onroerende voorheffing 2020. Meer informatie kunt u terugvinden op deze pagina Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst. 
  2. Het wijzigingsdecreet dat het Vriendenaandeel regelt werd aangenomen in het Vlaams Parlement op 25 november 2020. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad vooraleer deze maatregel in werking treedt. U kunt het wijzigingsdecreet raadplegen op de website Beslissingen van de Vlaamse Regering (Ministerraad van 27 november 2020 > Wijziging decreet Winwinlening: vriendenaandeel).

Bekijk de info over de Vlaamse steun voor ondernemers.

Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.
Voor de eerste 2 kwartalen van 2020 kon dit worden aangevraagd voor moeilijkheden door corona. Dit werd verlengd voor kwartaal 3 en 4 in 2020 en voor bepaalde wijzigingen van bijdragen. Zie de Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, gepubliceerd in het BS van 30 november 2020. 
 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus)

Zelfstandigen met moeilijkheden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen voor de kwartalen van 2020.
De rubriek Kwijtschelding verhogingen werd aangepast: zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 niet voor 31 december 2020 betalen, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2020 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen. Er zijn wel verhogingen verschuldigd als die bijdragen op 31 maart 2021 nog steeds niet betaald zijn.
 
 
 
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie