Subsidiereglement vochtbestrijding in kelders

De gemeenteraad keurde een subsidie goed voor vochtbestrijding d.m.v. betonnen kelderbekuiping in met baksteen gemetste kelders van particuliere woningen die ouder zijn dan 20 jaar. De subsidie loopt van 08 februari 2022 tot en met 31 december 2023. 

Voorwaarden

De gemeente Kortenberg wenst het gebruik van pompen in kelders als vochtbestrijdingsmethode sterk beperken. Om deze doelstelling te bereiken, wordt een subsidie gegeven voor het plaatsen van een betonnen kelderbekuiping door een gespecialiseerde firma, in een met baksteen gemetste kelder van een particuliere woning die ouder is dan 20 jaar.

Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, wordt een toelage uitsluitend uitgekeerd voor volgende werkzaamheden:

 • betonnen kelderbekuiping in een met baksteen gemetselde kelder van een particuliere woning die ouder is dan 20 jaar.

Alle andere werken en/of technieken en de daaraan verbonden kosten voor vochtbestrijding in kelders komen niet in aanmerking voor deze gemeentelijke subsidie.

Procedure

Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:

 • voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (online of offline) en dient ze samen met de verplichte bijlage (factuur van de vochtbestrijdingswerken door een gespecialiseerde firma met vermelding van type behandeling) in bij de dienst Omgeving, Dr. V. Dewalsplein 30 te 3070 Kortenberg;
 • het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website. De documenten moeten in het Nederlands worden ingevuld. De aanvraag voor de premie is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. Bevestiging daarvan wordt gegeven aan de aanvrager via gewone postzending of via e-mail.
 • documenten in te dienen bij de aanvraag:
  • de factuur (bedrag inclusief btw) met duidelijke vermelding van het type behandeling dat uitgevoerd werd
  • foto’s (voor en na) van de uitgevoerde werkzaamheden
 • de subsidie kan aangevraagd worden van 08 februari 2022 tot en met 31 december 2023;
 • de facturen mogen op aanvraagdatum maximaal dateren van 01 januari 2022;
 • het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt aan de aanvrager binnen 3 maanden na de indiening van de subsidieaanvraag;
 • binnen 10 dagen na ontvangst van de bekendmaking kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen;
 • de uitbetaling van de subsidie zal ambtshalve gebeuren binnen de maand na het verstrijken van de beroepsperiode. Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten aanzien van het gemeentebestuur Kortenberg.
 • voor een bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidieaanvraag voor eenzelfde onderdeel ingediend worden.
 • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient te geschieden aan de hand van het gemeentelijk aanvraagformulier.

Bedrag

De gemeentelijke subsidie bedraagt 50 % van de factuur voor de plaatsing van een betonnen kelderbekuiping (bedrag inclusief btw), beperkt tot een maximum totaalbedrag van 2000 euro per adres. De werken moeten voltooid zijn op moment van aanvraag van de subsidie. De werken die in aanmerking komen voor subsidie moeten gerealiseerd zijn in de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Online aanvragen

Contactinformatie