Vacature schooldirecteur gemeentelijke basisschool De Klimop Erps-Kwerps

Het gemeentebestuur van Kortenberg wenst aan te werven voor indiensttreding op 1 september 2018 een (m/v):

Schooldirecteur basisonderwijs

 • in vast verband
 • aan de gemeentelijke basisschool van Erps-Kwerps (3071), Kwerpsebaan 249

(bruto maandloon: min. 3.521,02 € - max 5.315,04 €)

Het ambt van schooldirecteur is een voltijdse opdracht.

De school telt ongeveer 250 schoolkinderen en 25 personeelsleden.

Vereist diploma

U beschikt over een professioneel gerichte bachelor en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het decreet van 27.03.91 betreffende de rechtspositie van personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs;
 • Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 8 jaar hebben verworven in het gesubsidieerd basisonderwijs;
 • Een onderwijsambt met minstens een halve opdracht als hoofdambt uitoefenen in het gesubsidieerd basisonderwijs
 • De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste benoeming;
 • Beantwoorden aan het profiel voor het ambt van schooldirecteur;
 • Slagen voor een vergelijkende selectieproef. Wie op het schriftelijk gedeelte minstens 50% van de punten behaalt, mag doorgaan naar het mondeling gedeelte. Wie op het mondeling gedeelte minstens 50% van de punten behaalt, en voor het schriftelijk en mondeling gedeelte samen in totaal minstens 60% van de punten heeft behaald, mag deelnemen aan de psychotechnische proef;
 • De aanstelling gebeurt op proef. Tijdens de proefperiode zal er een beoordelingsprocedure toegepast worden. Uiterlijk op het einde van twee volledige schooljaren wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de uitoefening van zijn ambt voldoening heeft geschonken en de betrekking in hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd.

Profiel

Er moet worden voldaan aan de competentievereisten en verwachtingen zoals opgenomen in de functiebeschrijving voor het ambt van schooldirecteur aan de scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg.

Het schoolbestuur hecht bovendien een groot belang aan een goede communicatie en samenwerking met schoolbestuur, personeel van de scholengemeenschap, schoolkinderen en hun ouders.

Interesse?

De kandidaturen moeten uiterlijk op woensdag 28 februari 2018 toekomen bij het gemeentebestuur van Kortenberg, dienst Onderwijs, Dr. V. De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg, door middel van e-mail naar onderwijs@kortenberg.be of een aangetekend schrijven of door de kandidatuur te overhandigen tegen ontvangstbewijs.

De uiterste datum voor kandidaatstellingen geldt op straffe van onontvankelijkheid.

De kandidatuurstelling dient vergezeld van de volgende documenten:

 • een handgeschreven motivatiebrief met curriculum vitae;
 • kopie van alle diploma's en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen;
 • een uittreksel uit het strafregister, model 2, dat op de uiterste datum van inschrijving niet meer dan 3 maanden vooraf werd afgeleverd.

De schriftelijke en mondelinge proeven zullen plaatsvinden op zaterdag 17 en 24 maart 2018.

Inlichtingen zijn te bekomen op de dienst onderwijs (tel. 02 755 22 24 - onderwijs@kortenberg.be).

Gemeentelijke Basisschool De Klimop Erps-Kwerps

Contactinformatie