Wanneer kunt u een aanvraag bij het Rampenfonds indienen (procedure voor rampen vanaf 1 juli 2014)?

Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

 • Voor goederen die geen eenvoudig risico zijn
 • voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
  • De niet binnengehaalde oogsten
  • De levende veestapel buiten het gebouw
  • De bodem
  • De teelten
  • De bosaanplantingen
  • Voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
  • Voor de openbare domeingoederen

Wanneer u slachtoffer geworden bent van een (erkende) natuurramp kan u pas een aanvraag om een financiële tegemoetkoming van het Rampenfonds indienen na de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgische Staatsblad. U moet uiterlijk een aanvraag indienen op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de erkenning tot algemene ramp is verschenen in het Belgische Staatsblad.

Welke formulieren dient u te gebruiken?
Het algemeen formulier natuurlijke persoon voor particulieren
Het algemeen formulier rechtspersoon voor ondernemingen, verenigingen en voor de privégoederen van administraties
Vervolgens naargelang het type schade:

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, kostenramingen en facturen. Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar het Vlaams Rampenfonds.

Samengevat
Als u door één van de hierboven vermelde natuurrampen schade hebt opgelopen, gelden de onderstaande regels:

1. aan goederen die door een brandpolis ‘eenvoudige risico's’ verzekerd zijn:
Zelfs als een dergelijk schadefeit als algemene ramp erkend werd, heeft het GEEN ZIN om nog een dossier in te dienen. Het Vlaams Rampenfonds vergoedt de vrijstelling van de verzekeringen NIET.

2. aan goederen die niet verzekerd zijn hoewel een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was:
Het heeft geen zin om een dossier in te dienen, zelfs als het schadefeit als algemene ramp erkend werd: het Vlaams Rampenfonds zal toch niet tussenbeide komen.
Alleen als u kunt bewijzen dat u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kunt u een dossier indienen.

3. aan goederen die in principe niet verzekerbaar zijn door een brandpolis ‘eenvoudige risico's’:
Als het schadefeit als een algemene ramp erkend werd, kunt u voor dergelijke goederen een verzoek tot schadeloosstelling indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Dat zal uw aanvraag individueel en concreet onderzoeken en zal nagaan of u voor deze schade recht hebt op een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid.

Opmerking
In geval van storm of hagel komt de verzekeraar in principe tussenbeide.
Daarnaast kunt u ook een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De ouderdomssleet, de vrijstelling van 250 euro en drievierde van de tegemoetkoming van de verzekering zullen evenwel van uw schadevergoeding afgetrokken worden.

Contactinformatie

 • Dienst Noodplanning

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren