Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Werkt u in de privésector of in de socialprofitsector en neemt u tijdskrediet of een van de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering die u krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Werkt u in de Vlaamse openbare sector? Dan kunt u sinds 2 september 2016 Vlaams zorgkrediet opnemen. Er worden geen aanmoedigingspremies meer toegekend voor periodes van Vlaams zorgkrediet die gestart zijn vanaf 2 september.

Voorwaarden

Welke sector?

De voorwaarden voor het krijgen van een Vlaamse aanmoedigingspremie zijn verschillend voor de twee mogelijke sectoren van tewerkstelling:

 • de privésector
 • de socialprofitsector.

Ga eerst na tot welke sector u behoort. Per sector zijn er specifieke voorwaarden.

 • In de privésector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn.
  Ook als u bijvoorbeeld voor een Waals bedrijf werkt, maar 3 dagen per week in Vlaanderen thuiswerkt of als vertegenwoordiger voortdurend in Vlaanderen werkt, komt u in aanmerking. Vraag in dat geval om een verklaring van uw werkgever. Een eenvoudige 'verklaring op eer' volstaat.
 • Ook in de socialprofitsector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn. Maar als u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werkt, komt u toch in aanmerking voor de aanmoedigingspremie als uw werkgever
  • ofwel tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector behoort en Vlaamse subsidies ontvangt
  • ofwel tot de Vlaamse socio-culturele sector behoort.
 • Wie in de openbare sector werkt, heeft geen recht op een aanmoedigingspremie.

Welke regeling?

In de privésector kunt u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:

 • zorgkrediet (tijdskrediet of thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
 • opleidingskrediet
 • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de privésector.

In de socialprofitsector kunt u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:

 • zorgkrediet (thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
 • opleidingskrediet
 • landingsbaan
 • loopbaankrediet (als u uw loopbaan voltijds onderbreekt)
 • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector.

Voorafgaand

Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u altijd:

 • al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben voor uw thematisch verlof of tijdskrediet. U krijgt die goedkeuring via de beslissingsbrief C62.
 • 12 maanden aaneensluitend gewerkt hebben voordat uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet ingaat.
  Als u in die 12 maanden wegens jaarlijkse vakantie, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, loopbaanonderbreking, progressieve werkhervatting, economische werkloosheid, borstvoedingsverlof of een ander verlof een tijdlang niet gewerkt hebt, dan wordt die periode voor de berekening van uw premiebedrag beschouwd als gewerkte tijd. Ook interimwerk telt als gewerkte tijd, zolang u in die 12 maanden maar geen enkele dag werkloos bent geweest.

U kunt de aanmoedigingspremie alleen krijgen voor de periode waarin u ook een uitkering krijgt van de RVA, behalve in het zeer uitzonderlijke geval van steun aan werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Ook als u een zelfstandige activiteit uitoefent, kunt u in sommige gevallen een aanmoedigingspremie krijgen. De absolute voorwaarde is wel dat u al een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA geen bezwaar heeft tegen uw zelfstandige activiteit, dan zal die ook aanvaard worden voor uw aanmoedigingspremie.

Begindatum

De aanmoedigingspremie wordt altijd toegekend vanaf de eerste van een maand tot en met de laatste dag van een maand, ook als u in uw aanvraag een andere begin- of einddatum vermeldt.

 • Als de RVA-onderbreking start tussen de 1ste en de 15de van de maand, begint de aanmoedigingspremie te lopen vanaf het begin van die maand.
 • Als de RVA-onderbreking start vanaf de 16de van de maand of later, begint de aanmoedigingspremie pas te lopen vanaf het begin van de volgende maand.

Hou er rekening mee dat de premie pas toegekend wordt als bij de start van de onderbreking aan alle voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld: als iemand een onderbreking opneemt vanaf de 17de van een maand, maar voldoet pas aan de voorwaarden vanaf de 19de van die maand, zal de aanvraag geweigerd worden, ook al zou de aanmoedigingspremie pas ingaan op de 1ste van de daarop volgende maand.

Procedure

Online

De meeste mensen die een aanmoedigingspremie willen aanvragen, kunnen dat gewoon online doen. Online aanvragen is bijvoorbeeld mogelijk voor alle thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof).

Online aanvragen heeft alleen maar voordelen:

 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven
 • uw dossier wordt sneller (doorgaans binnen 4 weken) behandeld
 • u zult het geld sneller ontvangen.

Om een online aanvraag te doen, moet u u de beslissingsbrief C62 van de RVA al ontvangen hebben. Voor de online aanvraag hebt u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer nodig, ofwel een federaal token.

Hou daarnaast deze informatie klaar:

 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • de adresgegevens van uw feitelijke plaats van tewerkstelling
 • het aantal uren dat u normaal gezien volgens uw arbeidscontract werkt en het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.

Meld u aan met uw eID of federaal token in het online aanvraagformulier.

Papier

Hou er rekening mee dat het doorgaans tot twee maanden duurt voordat uw papieren aanvraag behandeld wordt.
Als u uw aanvraag toch op papier wilt of moet doen, download dan het juiste aanvraagformulier

U vult deel A in, uw werkgever deel B.
Als u tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen, laat u deel C invullen door de onderwijsinstelling waar u de opleiding volgt.

Voeg de juiste documenten (in elk geval een kopie van de beslissingsbrief C62) toe aan uw aanvraag en stuur alles op naar de Dienst Competenties en Loopbanen. Doe dat bij voorkeur aangetekend: bij eventuele betwistingen accepteert de dienst het briefje van een aangetekende zending als bewijs.

Een aanmoedigingspremie met motief opleiding vraagt u aan

 • per module
 • en voor maximaal 1 schooljaar/academiejaar (u hebt uiteraard wel een totaal tegoed van 2 jaar).

Als u een opleiding volgt die bestaat uit verschillende modules, stuurt u een inschrijvingsattest voor de eerste module van de opleiding op. De attesten van de andere modules mag u dan later opsturen. Ook andere ontbrekende documenten, bijvoorbeeld een kopie van een geboorteattest, mag u per post of per mail (ingescand of duidelijk zichtbare foto) opsturen, met vermelding van dossiernummer en persoonsgegevens.

Het is aan te raden een kopie te nemen van alle attesten en die bij de tweede en de daaropvolgende zendingen mee te sturen, zo blijven alle documenten aan elkaar gelinkt.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector moet u binnen 6 maanden na de start van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvragen.
In de privésector is er geen strikte deadline, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal 6 maanden worden toegekend.

Als u bij de RVA een verlenging of aanpassing van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvraagt, dan moet u ook een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen.

Bedrag

Het bedrag van de premie hangt af van

 • de sector waarin u werkt.
 • de specifieke vorm van onderbreking
 • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt
 • het aantal uren dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (dus het minste aantal uren) dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking.

De betaling gebeurt telkens omstreeks de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw onderbreking op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.