Openbaarheid van bestuur

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 over de openbaarheid van bestuur voorziet in één globale regeling over de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

Het basisprincipe houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Iedereen kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

Om inzage te krijgen in een bepaald document kan je je wenden tot de algemeen directeur.


Een groot aantal documenten is direct raadpleegbaar op deze website:

Gemeenteraad agenda & verslagen
Gemeenteraadscommissies agenda & verslagen
Adviesraden verslagen
Beleidsdocumenten
Reglementen & verordeningen
Openbaar onderzoek
Info over Kortenberg

Online aanvragen

Contactinformatie