Voordracht ereburger van Kortenberg

Sinds de gemeenteraad van september 2022 is het reglement voor het toekennen van het ereburgerschap in voege.

De titel van ereburger heeft een louter ceremoniële waarde, waaruit de erkentelijkheid van de gemeente en haar bevolking blijkt ten aanzien van de verdienste(n) van de ereburger. De ereburger draagt de titel voor het leven.

Iedere Kortenbergse inwoner, vereniging of elk door de gemeenteraad erkend adviesorgaan, kan suggesties van voordrachten doen aan het college van burgemeester en schepenen. Men kan zich nooit zelf kandidaat stellen.

Voorwaarden

Het ereburgerschap kan door de gemeenteraad toegekend worden aan een persoon die een duidelijk aantoonbare band heeft met de gemeente Kortenberg en voldoet aan één of meerdere van de volgende voorwaarden: 

  • De kandidaat heeft bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de gemeente Kortenberg.
  • De kandidaat heeft bijgedragen tot de bekendheid en de uitstraling (nationaal of internationaal) van de naam en faam van de gemeente Kortenberg.
  • De kandidaat heeft persoonlijk een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling.

De titel wordt niet toegekend aan rechtspersonen of feitelijke verenigingen.

Het ereburgerschap kan enkel toegekend worden aan personen in leven, niet postuum. 

Procedure

  • Na ontvangst van dit formulier wordt de voordracht voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
  • Na akkoord van het schepencollege wordt er een advies gevraagd aan de cultuurraad en, indien van toepassing, de adviesraad bevoegd voor het domein waarbinnen de voorgedragen kandidaat de verdienste(n) heeft gesteld
  • De gemeenteraad bespreekt de kandidaturen in geheime zitting.
  • De kandidaat moet akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt hierdoor een blijvende verbondenheid met de gemeente Kortenberg. 
Online aanvragen

Contactinformatie