Reglementen & verordeningen

De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen of verordeningen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden genoteerd in een register dat speciaal daarvoor bijgehouden wordt. Die aantekening vindt plaats op de dag van de bekendmaking van het reglement of de verordening. De aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen.

Dit alles in navolging van de artikelen 286, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, 288, tweede lid en artikel 553 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.