Reglementen & verordeningen gemeente

Algemene bestuurlijke politieverordening en aanvullende politieverordeningen

Tijdelijke politiereglementen en tijdelijke bestuurlijke verordeningen / besluiten van de burgemeester

Gemeentelijke reglementen

Gemeentelijke belastingreglementen

Gemeentelijke retributiereglementen

Gemeentelijke subsidie- en premiereglementen

Reglementen cultuur

Reglementen sport

Reglementen jeugd

Reglementen erkenning verenigingen

Reglementen evenement organiseren

Reglementen milieu

Klachtenreglement

 

In de titels van de reglementen staat de afkorting 'GK' voor 'goedgekeurd op' en 'BK' voor 'bekendgemaakt op'.

De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen of verordeningen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden genoteerd in een register dat speciaal daarvoor bijgehouden wordt. Die aantekening vindt plaats op de dag van de bekendmaking van het reglement of de verordening. De aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen.

Dit alles in navolging van de artikelen 286, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, 288, tweede lid en artikel 553 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.