Aanvraag vuurwerk

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden om, zowel op de openbare plaats als op private eigendommen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken, vreugdeschoten af te vuren of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om professioneel geluidsarm vuurwerk af te steken na goedkeuring van het Directoraat-generaal Luchtvaart en de brandweer. 

Kortenberg is gelegen in zone 2 van de luchthaven. Aangezien de veiligheid van het vliegverkeer en de omliggende inwoners prioriteit is, is een advies en goedkeuring van Skeyes verplicht.

Voorwaarden

  1. Officiele aanvraag via online aanvraagformulier, tenminste 1 maandvoor aanvang van de activiteit.
  2. Geluidsarm vuurwerk mag enkel afgestoken worden door een erkende vuurwerkmaker **
  3. Erkenning en attestering voor te leggen door organisator.
  4. Afsteken gebeurt op minimaal op 100 meter van elke bebouwing.
  5. Goedkeuring Skeyes en de brandweer (procedure neemt 20 werkdagen in beslag).
  6. Bij (te) droge omgeving mag er geen vuurwerk afgestoken worden.
  7. Goedkeuring tot afsteken vuurwerk wordt voorwaardelijk gegeven en kan te allen tijde ingetrokken worden.

** Personen met gespecialiseerde kennis

Een persoon met gespecialiseerde kennis is een persoon die van een lidstaat toestemming heeft gekregen om op zijn grondgebied vuurwerk van categorie 4 of F4, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 en/of andere pyrotechnische artikelen te hanteren en/of te gebruiken.

Sinds 4 juli 2013 moet elke persoon in het bezit zijn van een kwalificatiecertificaat afgeleverd door een certificatie-instelling die de certificatie van personen doet volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17024 (artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen).

Kwalificatiecertificaten of vergelijkbare documenten die door de administratieve autoriteiten van een lidstaat van de Europese Unie afgeleverd worden, worden gelijkgesteld met het bovenvermelde kwalificatiecertificaat.

Procedure

De aanvraag dient minimaal 1 maand voor het plaats vinden van de activieit te worden aangevraagd via het online evenementenaanvraagformulier.

De aanvraag is volledig en correct ingevuld en alle gevraagde documenten (attestering, inplanting, verzekeringsattesten) zijn bijgevoegd in bijlage. Deze documenten moeten minimaal 1 maand voor aanvang van de activeit aangeleverd worden.

Als uw dossier volledig is en alles binnen de correcte termijn is binnen gebracht ontvangt u een formulier van Skeyes dat door de aanvrager wordt aangevuld en doorgestuurd.(betalend)

Na ontvangst van het advies van Skeyes, de adviezen van de betrokken diensten (Politie, Milieu, Ruimtelijke ordening en andere) wordt jullie aanvraag voorgelegd aan het college. 

U ontvangt de beslissing. 

 

Meebrengen

Attestering vuurwerkmaker

Attestering vuurwerk

Inplanting (plannetje) die rekening houdt met de opgelegde voorwaarden.

Verzekering BA

 

 

Bedrag

Skeyes rekent een administratieve kost aan die wordt doorgerekend aan de aanvrager/organisator.

Uitzonderingen

Er zijn geen uitzonderingen van toepassing. 

Regelgeving

Reglement voor de organisatie van openbaar toegankelijke evenementen gemeente Kortenberg (goedgekeurd op 7 december 2015, bekend gemaakt op 11 decemeber 2015) 

  • categorie B.3. Openlucht evenement: kampvuren, kerstboomverbrandingen en vuurwerk (onder bijgevoegd)

Algemeen politiereglement - algemene bestuurlijke politieverordening gemeente Kortenberg: vuurwerk, feeste en kaningeschut (goedgekeurd op 7 oktober 2019, bekendgemaakt op 11 oktober 2019)

  • Titel 4 Openbare rust, Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen, Afdeling 2 Vuurwerk, feest- en kanongeschut, artikel 86 (onder bijgevoegd)

Contactinformatie