Bejaardenwoningen

Wat?

De 9 bejaardenwoningen, gelegen in de Curegemstraat in Erps-Kwerps, worden beheerd door het OCMW van Kortenberg.
De bejaardenwoningen zijn voorzien voor ouderen die omwille van diverse redenen niet meer in hun eigen woning kunnen/willen blijven, maar toch nog over voldoende zelfredzaamheid beschikken. In principe komen enkel bejaarden in aanmerking, zowel alleenstaande als samenwonenden, die geen actieve bezigheid meer uitoefenen en de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Elke aanvraag wordt individueel onderzocht en behandeld door de verantwoordelijke van de dienst huisvesting. In concreto dient u een aanvraag in bij de woonassistent van de dienst Senioren & Zorg (02 755 23 10) die uw dossier onderzoekt.

De personen die een aanvraag indienen, moeten, op het moment van de inschrijving, aan de volgende voorwaarden voldoen:

Woonplaats

• Ingeschreven zijn in Kortenberg en er effectief wonen
• Indien men niet in Kortenberg ingeschreven is:
1) vroeger 20 jaar (deze periode hoeft niet aanééngesloten te zijn) ingeschreven geweest zijn in Kortenberg en er effectief gewoond hebben,
2) kinderen hebben die reeds 10 jaar in Kortenberg ingeschreven zijn en er effectief wonen

Ingeschreven = ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Kortenberg en er effectief wonen.

Leeftijd

Minstens 65 jaar zijn

Eigendom

Wachtlijst: De aanvragers mogen over eigendommen beschikken, maar er wordt rekening mee gehouden. Het kadastraal inkomen van de onroerende goederen wordt in rekening gebracht voor de berekening van de inkomsten en dit tot 5 jaar na de verkoop ervan.


Toewijzing: De aanvragers mogen, bij de toewijzing van een woning, eigenaar zijn van een onroerend goed, maar deze moet(en) verkocht worden.

Inkomen

Voor het huren van een bejaardenwoning, moeten de aanvragers beneden de bepaalde inkomensgrens blijven.
Indien men een hoger inkomen heeft, komt men niet in aanmerking voor de huur van een bejaardenwoning.
We baseren ons op het huidige gezamenlijk belastbaar inkomen dat men kan terugvinden op de laatste pensioenfiche of het laatste aanslagbiljet.

Indien er onroerende goederen zijn, wordt het huidige belastbare inkomen verhoogd met het kadastraal inkomen van deze eigendommen en dit tot 5 jaar na de effectieve verkoop (datum van verlening van verkoopsakte).
Indien de aanvrager huurgelden ontvangt via zijn onroerende goederen, worden deze ook in aanmerking genomen. Het huidige gezamenlijk inkomen wordt dan verhoogd met de huurgelden.

De basisbedragen (zelfde als bij de Vlaamse huisvestingsmaatschappij) worden jaarlijks herzien door het Vlaamse Ministerie.

Wachtlijst

Iedereen die aan de nodige voorwaarden voldoet, en waarvoor het aanvraagdossier door de dienst huisvesting werd onderzocht, wordt ingeschreven op de wachtlijst.

Indien je interesse hebt, kan je altijd inschrijven op de wachtlijst.

Contactinformatie