Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen

Bekijk de beslissingen die ter inzage liggen bij de gemeentelijke Dienst Omgevingsvergunningen, Themabalie Woon & Leefomgeving op volgend adres: Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg.
Bij het binnenkomen in het Administratief Centrum, neemt u een ticket aan de zuil.
Begeef u daarna naar de tweede verdieping.
Het loket is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 12 u. en op woensdagnamiddag van 13 tot 16 u. U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be of onderaan deze pagina onder de rubriek documenten.

Beroepsprocedure omgevingsvergunning

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de aangifte van de omgevingsvergunning. U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, op het volgende adres: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal het Departement Omgeving bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager, aan de deputatie en aan het college van burgemeester en schepenen van Kortenberg. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • vermeld het dossiernummer;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.

Wie kan beroep instellen?

 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 • het betrokken publiek (vb. aanpalende buur, een vereniging met rechtspersoonlijkheid);
 • de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018);
 • de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie (inwerkingtreding nog te bepalen).

Termijn om beroep in te stellen

Indienen van het beroep moet gebeuren binnen 30 dagen:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dan van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag op een zaterdag of zondag valt, de termijn NIET verlengd wordt naar de eerstvolgende werkdag.

Dossiertaks bij een beroep

Een dossiertaks is verschuldigd bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering. De dossiertaks bedraagt 100,00 euro. Een bewijs van betaling van de dossiertaks wordt bij het beroepschrift gevoegd: De dossiertaks is verschuldigd op rekening van de provincie op het rekeningnummer: Rekeningnr. IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven Verplichte mededeling: “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van het beroep”.

Contactinformatie