Beleidsplan Omgevingshandhaving

Om de leefbaarheid van onze gemeente te kunnen bewaren en bewaken, is een actief beleid rond het naleven van de regels inzake ruimtelijke ordening en milieu noodzakelijk.

De gemeenteraad heeft daarom tijdens de zitting van 11 januari 2021 een ‘Beleidsplan Omgevingshandhaving’ goedgekeurd. Dit beleidsplan dient als handleiding voor een efficiënt en doelmatig optreden op het terrein.

In het plan worden prioriteiten bepaald, en dit zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van milieu. De prioritaire overtredingen volgen een doorgedreven handhavingstraject om tot de gewenste oplossing te komen. Alle andere overtredingen worden als niet-prioritair beschouwd. Dit betekent geenszins dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor deze categorie van overtredingen. Ook deze overtredingen zullen vastgesteld worden.

Voor het uitvoeren van de handhavingstaken zal de gemeente samenwerken met gekwalificeerd personeel van Interleuven die als verbalisant ruimtelijke ordening en als toezichthouder milieu kunnen optreden. Handhaving gebeurt in nauwe samenwerking met zowel de politiediensten, de gemeentediensten als met de hogere overheid en het parket.

De integrale tekst van het beleidsplan Omgevingshandhaving kan u onderaan raadplegen. Hebt u in de toekomst werken gepland, vergeet dan zeker niet vooraf te informeren bij de dienst omgeving of er een omgevingsvergunning vereist is.

Contactinformatie