Buurtinformatienetwerken (BIN): samen werken aan veiligheid

Wat is een BIN ?Buurtinformatienetwerken (BIN): samen werken aan veiligheid

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers en/of zelfstandigen (Z-BIN) in een afgelijnd gebied. Dit staat onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten. Doel is wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiediensten zo snel en doeltreffend mogelijk te maken, volgens een vooraf besproken werkwijze. Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.

De sociale dimensie van een het BIN

In woonwijken, buurten of gemeenten waar een BIN werd opgestart, groeit een grotere solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert onder andere in het elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Bij opstart zijn er overlegmomenten met politie en overheid. Tijdens deze overlegmomenten komen de thema's rond veiligheid aan bod. Binnen een BIN probeert men om het individualisme binnen een wijk om te vormen tot goed buurtschap en sociaal engagement. Dit engagement is nodig om een BIN succesvol uit te bouwen en levendig te houden.

Hoe ontstaat een BIN?

De politie stimuleert het ontstaan van buurtinformatienetwerken, doch het initiatief moet komen van de burger. Een initiatief dat voldoende gedragen wordt door de buurt- of wijkbewoners, heeft immers het meest kans op slagen.

  • De initiatiefnemende burgers nemen contact op met de lokale politie. Zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zullen de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst. Welke doelen poogt men te bereiken en welke middelen heeft men daar voor nodig? Zijn er voldoende burgers die zich willen engageren om deel uit te maken van het bestuur van het BIN?
  • Vervolgens wordt bekeken welke buurt/wijk men wil afbakenen en welke straten ertoe behoren.
  • De bewoners binnen dit afgebakend gebied worden door de initiatiefnemende burgers en de lokale politie uitgenodigd op een infoavond. Tijdens dit infomoment worden burgers geïnformeerd over de werking van een BIN, en wordt afgetoest of er interesse is bij de bewoners om zich aan te sluiten.
  • Bij voldoende draagkracht, kunnen de technische aspecten in orde worden gebracht om de informatieuitwisseling via een digitaal netwerk tussen de bewoners en de politie mogelijk te maken. Het BIN-bestuur ondertekent een charter met de politie en de gemeente, bestemd voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoe werkt het BIN concreet?

Na oprichting van het BIN kan de informatieuitwisseling van start gaan. De politie kan op eigen initiatief berichten posten. Bewoners binnen het BIN die zich bij het netwerk hebben aangesloten, kunnen deze berichten lezen en hierop reageren.

Merkt een bewoner die binnen het BIN woont, iets verdacht op, dan dient deze onmiddellijk naar het noodnummer van de politie te bellen, zijnde 101. De politie evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er voor de burger nuttige informatie is, wordt het BIN-netwerk opgestart, dit meestal in overleg met de in dienst zijnde politieploegen. De politie stuurt dan vanuit de centrale dispatching van de 101-centrale, een sms-bericht naar de BIN-leden. Niet dringende informatie zal via e-mail verspreid worden. Deze informatie nodigt de bewoners uit tot waakzaamheid en preventie.

Interesse om aan te sluiten bij een bestaand BIN of om een BIN op te starten? Klik dan op de externe link onderaan deze pagina.

Videopresentatie werking BIN

Politiezone HerKo heeft een korte videopresentatie gemaakt over de werking van buurtinformatienetwerken.