Erkenning als dierentuin

Elke dierentuin moet een geldige erkenning hebben.

Voorwaarden

Een dierentuin is een plaats die toegankelijk is voor het publiek en waar levende dieren worden gehouden en tentoongesteld. Daaronder vallen o.a.:

 • dierenparken
 • safariparken
 • dolfinaria
 • aquaria
 • gespecialiseerde verzamelingen (geen circussen, rondreizende tentoonstellingen en handelszaken voor dieren).

Dierentuinen moeten:

 • de wettelijke voorschriften naleven over
  • huisvesting en uitrusting, verzorging van de dieren, hygiëne en diergeneeskundige begeleiding
  • informatie aan de bezoeker en het educatief programma
 • meewerken aan gecoördineerde internationale kweek- en uitwisselingsprogramma's voor de betrokken diersoorten.

Procedure

Vraag het formulier voor de erkenning aan bij de dienst Dierenwelzijn en verstuur het samen met volgende gegevens:

 • overzichtsplan van de dierentuin
 • lijst van de aanwezige dieren
 • kopie van de omgevingsvergunning (voorheen 'milieuvergunning')
 • kopie van het contract met een erkende dierenarts voor het toezicht op de dieren
 • lijst van de personeelsleden en hun taken
 • naam en adres van de verantwoordelijke van het park
 • kopie van de verzekeringsovereenkomst die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

Na controlebezoeken en advies van de Dierentuinencommissie, stelt de Dienst Dierenwelzijn voor aan de minister om een erkenning voor de inrichting af te leveren.

De Minister kan op elk ogenblik de erkenning van een dierentuin (deels) intrekken of schorsen als die niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Bedrag

Kost

De erkenning voor een dierentuin met zoogdieren, vogels en reptielen kost 250 euro.

Uitzonderingen

In de praktijk wordt elke voor het publiek toegankelijke inrichting waar andere dieren worden tentoongesteld dan landbouwdieren, gezelschapsdieren of dieren van de soorten lama, alpaca, damhert en pauw, beschouwd als dierentuin.

Deze inrichtingen vallen automatisch onder het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen en moeten worden erkend.

Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen.
 • Ministerieel Besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen.
 • Ministerieel Besluit van 7 juni 2000 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen.
 • Ministerieel Besluit van 23 juni 2004 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen.

Contactinformatie