Erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten

Iedere werkgever is verplicht maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen, te beschermen en te behouden. Iedere werkgever moet een interne preventiedienst oprichten en moet voor de competenties die buiten zijn interne preventiedienst vallen, aansluiten bij een externe dienst.

Een dienst preventie en bescherming kan bestaan uit twee departementen of afdelingen:

  • een departement of afdeling medisch toezicht
  • een departement of afdeling risicobeheersing

De Vlaamse overheid is enkel bevoegd voor het erkennen van de afdelingen medisch toezicht.

Een erkenning als afdeling medisch toezicht blijft 5 jaar geldig en wordt strikt genomen niet verlengd. In plaats daarvan wordt een nieuwe erkenning uitgereikt op basis van een nieuwe erkenningsaanvraag.

Een erkenning is vereist om te kunnen werken voor bedrijven in het Vlaamse Gewest en Vlaamse bedrijven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voorwaarden

Op de website van Departement Zorg kunt u de erkenningsvoorwaarden nalezen.

Procedure

  • U bezorgt uw erkenningsaanvraag aan Departement Zorg.
  • Binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag meldt Departement Zorg of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Wordt uw aanvraag onontvankelijk verklaard, dan wordt dat gemotiveerd.
  • Departement Zorg moet binnen 4 maanden na de melding van de ontvankelijkheid een erkenning verlenen of een voornemen uiten tot weigering van een erkenning. U ontvangt die beslissing per aangetekende brief.

Op de website van het departement vindt u meer informatie over de erkenningsprocedure.

Regelgeving

  • artikel 75bis van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
  • besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende erkennen van departementen en afdelingen medisch toezicht.