Folderrekken en afficheborden in gemeentelijke gebouwen

In de folderrekken en op de afficheborden in het Administratief Centrum en in de gemeentelijke Ontmoetingscentra, waar mogelijk en voorzien, kunnen flyers of brochures en affiches worden aangeboden aan het publiek, voor zover het activiteiten betreft van de in de algemene bepalingen van dit reglement vastgelegde gebruikers en voor zover deze voldoen aan de in dit reglement gespecifieerde voorwaarden voor activiteiten.

Voorwaarden

Via de folderrekken en op de afficheborden in het Administratief Centrum en in de gemeentelijke Ontmoetingscentra, waar mogelijk en voorzien, kunnen activiteiten worden bekendgemaakt die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De te promoten activiteit is van socioculturele, caritatieve, recreatieve, toeristische, sportieve of milieubewuste aard
  • De activiteit vindt plaats op het grondgebied van Kortenberg of, in het geval van een wandeling of uitstap, vertrekt vanop of doorkruist het grondgebied van Kortenberg.
  • De activiteit heeft een occasioneel karakter - die dus niet dagelijks, wekelijks of maandelijks plaatsvindt, maar integendeel de reguliere werking van de vereniging overstijgt.
  • De activiteit is voor iedereen in de gemeente Kortenberg toegankelijk. Occasionele activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden worden niet bekendgemaakt via de gemeentelijke promotiekanalen.
  • De activiteit is niet puur commercieel van aard. Commerciële activiteiten zoals verkoopacties, loterijen, e.d. worden niet opgenomen. Een verkoop door een van de hierboven vermelde organisaties in het kader van een goed doel kan wel.
  • De activiteit draagt geen politieke, ideologische of religieuze boodschap uit.
  • De boodschap bevat geen uitingen die strijdig zijn met de wet (beledigend, indruisend tegen de goede zeden of de openbare orde, opruiend,  ... )
  • De bekendmaking gebeurt in het Nederlands.
  • De aangeleverde boodschap moet voldoen aan de wettelijke bepalingen, specifiek maar niet uitsluitend aan de geldende copyright-, auteurs- en portretrechtregelgeving bij het gebruik van beeldmateriaal. De organisator van een activiteit bevestigt bij het gebruik van beeldmateriaal impliciet over de nodige rechten te beschikken voor gebruik op de aan Gemeente Kortenberg flyers, brochures en affiches. Gemeente Kortenberg is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud die wordt aangeleverd door derden.
  • Op de aangeboden flyers, brochures en affiches moet verplicht, conform de wettelijke bepalingen, een natuurlijke persoon als verantwoordelijke uitgever worden vermeld.

Procedure

Flyers, brochures en affiches moeten worden afgegeven aan de Snelbalie in het Administratief Centrum.

Bedrag

Kosteloos

Contactinformatie