GAS-reglement

Binnen de gemeente Kortenberg zijn er twee types van GAS: algemene Gemeentelijke Administratieve Sancties om overlast te bestrijden en Gemeentelijke Administratieve Sancties die specifiek gericht zijn op bepaalde verkeersinbreuken.

GAS overlast

Hieronder wordt de nodige toelichting gegeven over de algemene Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Sinds 1 januari 2016 is er binnen de gemeente Kortenberg een nieuwe algemene bestuurlijke politieverordening (ook bekend als politiereglement of GAS-reglement) van toepassing. Deze politieverordening omvat alle inbreuken die op het grondgebied van Kortenberg kunnen aanleiding geven tot het opleggen van een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Het gaat hierbij over uiteenlopende feiten die overlast veroorzaken zoals sluikstorten, wildplassen, geluidshinder, hondenpoep, loslopende honden,…

1) Op wie is de algemene bestuurlijke politieverordening van toepassing?

Deze politieverordening is in Herent en Kortenberg van toepassing vanaf 16 jaar. In Kortenberg gelden hierop twee uitzonderingen: zowel artikel 63 (verbod om bij risicodragende evenementen in de vastgestelde perimeter op openbare plaatsen alcoholhoudende dranken te verkopen, aan te bieden en te verbruiken) als artikel 69bis (toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe party zone-label) zijn van toepassing vanaf 14 jaar.

2) Wie kan een dergelijke GAS-overtreding vaststellen?

Binnen de politiezone HerKo stellen momenteel enkel politieambtenaren overtredingen op het algemeen politiereglement vast. In de toekomst zullen ook bepaalde gemeenteambtenaren inbreuken vaststellen.

3) Wie kan een sanctie opleggen?

De politie legt niet zelf een sanctie op, maar zal het opgestelde GAS-PV opsturen naar de sanctionerend ambtenaar die vervolgens op basis van het proces-verbaal en het eventuele verweer van de verdachte oordeelt of de feiten bewezen zijn en of er eventueel een sanctie wordt opgelegd.

Kortenberg doet voor de algemene bestuurlijke politieverordening een beroep op een sanctionerend ambtenaar werkzaam bij de provincie Vlaams-Brabant.

4) Welke sanctie kan opgelegd worden?

De meest voorkomende sanctie is een administratieve geldboete. De politieverordening van Herent en Kortenberg bepaalt dat de sanctionerend ambtenaar aan een meerderjarige een administratieve geldboete van maximum 350 euro kan opleggen. Indien men op het ogenblik van de feiten minderjarig is en minstens 16 jaar oud is (of in Kortenberg 14 jaar indien het gaat om artikel 63 (gebruik alcohol bij risicodragende evenementen), bedraagt de maximumboete 175 euro.

Wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk, is er sprake van herhaling.

In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro. In geval van een nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het drievoudige van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.

De sanctionerend ambtenaar kan ook steeds een bemiddeling (verplicht bij minderjarigen) voorstellen, waarbij door de betrokken partijen wordt bekeken op welke manier de schade vergoed of hersteld kan worden. Wanneer de overtreder het aanbod van bemiddeling weigert of wanneer de bemiddeling faalt, kan de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen.

Daarnaast kan de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen volgende sancties nemen: een administratieve schorsing of intrekking van een verleende toestemming of vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

 

GAS verkeer

De gemeente Kortenberg heeft een bijzondere politieverordening goedgekeurd waardoor sinds 21 november 2016 (wijziging op 8 januari 2018 - zie document onderaan deze pagina) het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ook van toepassing is op specifieke verkeersovertredingen.

1) Voor welke specifieke overtredingen kan u een GAS-boete krijgen en hoeveel bedraagt de GAS-boete?

Het gaat meer bepaald over overtredingen inzake:

  • stilstaan en parkeren
  • het negeren van het doorgangsverbod in de Minneveldstraat in Kortenberg tijdens bepaalde tijdsperiodes (C3-negatie) wanneer men niet beschikt over een vergunning en de overtreding wordt vastgesteld door de daar geplaatste vaste camera met automatische nummerplaatherkenning

De boetes variëren van 58 tot 116 euro, afhankelijk van het gevaar of de hinder van de overtreding voor andere weggebruikers.

Zo zijn er twee categorieën van overtredingen inzake stilstaan en parkeren:

  • De eerste categorie (58 euro) omvat boetes voor lichte overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod, bijvoorbeeld parkeren binnen een woonerf, parkeren voor de inrit van een eigendom, ...
  • De tweede categorie (116 euro) omvat boetes voor zwaardere overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod, bijvoorbeeld op een trottoir, op een zebrapad, op een fietspad,…

Wanneer u het doorgangsverbod in de Minneveldstraat in Kortenberg tijdens bepaalde tijdsperiodes (C3-negatie) negeert terwijl u niet beschikt over een vergunning, bedraagt de geldboete 58 euro.

U vindt een volledige opsomming van alle overtredingen, gerangschikt per categorie, in de bijzondere politieverordening die werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

2) Wie kan een dergelijke GAS-overtreding vaststellen?

Binnen de politiezone HerKo stellen enkel politieambtenaren overtredingen op de bijzondere politieverordening betreffende verkeer vast.

3) Wie kan een sanctie opleggen?

De politie legt niet zelf een sanctie op, maar zal het opgestelde GAS-PV opsturen naar de sanctionerend ambtenaar die vervolgens eventueel een boete oplegt.

Deze overtredingen worden afgehandeld door de sanctionerend ambtenaar van de stad Mechelen, die reeds over de nodige ervaring beschikt in deze materie. De gemeente Kortenberg heeft hierover een protocolakkoord afgesloten met het parket van het arrondissement Leuven.

4) Hoe verloopt de inningsprocedure?

De sanctionerend ambtenaar stuurt u een (niet-aangetekende) brief met daarin informatie over de overtreding en het bedrag van de administratieve geldboete. U dient deze boete binnen de 30 dagen te betalen. Niet akkoord met de administratieve geldboete? Dan kan u binnen de termijn van 30 dagen na ontvangst van de brief een bezwaar indienen. Dit moet schriftelijk gebeuren met het bijgevoegde antwoordformulier. Ligt de boete hoger dan 70 euro, dan kan u gehoord worden. Hiervoor moet u telefonisch een afspraak maken met de GAS-ambtenaar.

Er drie mogelijkheden wanneer u niet akkoord gaat en/of niet betaalt:

  • Tekent u bezwaar aan en wordt uw bezwaar ingewilligd? Dan ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging en wordt het dossier afgesloten.
  • Dient u een bezwaar in en wordt uw bezwaar afgewezen? Dan ontvangt u een schriftelijk bericht dat u de boete moet betalen binnen een nieuwe termijn van 30 dagen en dat u de mogelijkheid hebt om in beroep te gaan bij de politierechtbank. Betaalt u niet binnen die termijn en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgen er nog drie herinneringen (één bij gewone zending, één bij gewone zending met 5 euro extra kosten, één bij aangetekende én gewone zending met nog eens 10 euro extra kosten). Betaalt u opnieuw niet binnen de opgegeven termijn en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.
  • Heeft u geen bezwaar ingediend, maar betaalt u niet binnen die eerste termijn van 30 dagen? Dan volgen er nog drie herinneringen tot betaling en met de vermelding van de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de politierechtbank (één bij gewone zending, één bij gewone zending met 5 euro extra kosten, één bij aangetekende én gewone zending met nog eens 10 euro extra kosten). Betaalt u opnieuw niet binnen de opgegeven termijn en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.

5) Wat is het verschil tussen retributies en GAS-boetes voor parkeren?

Gemeenschapswachten schrijven een retributie uit wanneer u in een blauwe zone geen parkeerschijf op uw dashboard heeft gelegd of als u de daar geldende maximum parkeerkeertijd overschrijdt. Het retributiebedrag en de invorderingsprocedure is vastgelegd in een gemeentelijk retributiereglement.

U riskeert een GAS-boete wanneer u stilstaat of parkeert op een plaats waar of een manier waarop dit verboden is volgens de bijzondere politieverordening van de gemeente.

Contactinformatie