Gemeentebelasting op krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte gebouwen

Er wordt vanaf het dienstjaar 2010 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de natuurlijke en rechtspersonen die eigenaar zijn van krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte gebouwen.

Voorwaarden

Onder krotwoningen, verwaarloosde en onafgewerkte gebouwen worden verstaan :

  • Onbewoonbaar verklaarde of als ongezond erkende woningen, appartementen en weekendverblijven.
  • Gebouwen die door schuld van de bouwheer onafgewerkt zijn en niet gebruikt kunnen worden overeenkomstig hun bestemming binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van aanvang der werken.
  • Weekendverblijven, de handels-en nijverheidsgebouwen die nog geen twee jaar in onbruik raakten en toch reeds duidelijk tekenen van verval en verwaarlozing vertonen, zoals onbewoonbaar verklaard of ongezond, ingestorte gedeelten, gebroken ruiten, enz.

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen van zijn belastbare eigendommen. De aangifte moet worden ingediend binnen de zes maanden na de betekening van het van kracht worden van deze vordering, voor de volgende jaren uiterlijk op 30 juni van het belastingjaar.

Bij gebrek aan aangifte zal het gemeentebestuur overgaan tot een aanslag van ambtswege.

Bedrag

De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op 80 euro per strekkende meter gevellengte aan de straatzijde te vermenigvuldigen met het aantal niveaus waarbij de woonkelder en een afgewerkte zolder als niveau worden aangezien.

De jaarlijkse belasting wordt evenwel vastgesteld op maximaal 496 euro per weekendverblijf, 1.488 euro per woning of appartement en 2.478 euro voor handels- en nijverheidsgebouwen.

Contactinformatie