Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Samenstelling

De GECORO bestaat uit een secretaris en 9 leden waarvan 1 voorzitter, 3 deskundigen en 5 vertegenwoordigers van de diverse geledingen van de bevolking, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.
Voorzitter: Stijn Lauwerys
Secretaris: Dieter Hendrickx
U bereikt de GECORO via gecoro@kortenberg.be.

Doelstellingen

De GECORO beoogt via haar adviezen de ondersteuning en voorbereiding van het ruimtelijk beleid met als hoofddoelstelling het verbeteren van de ruimtelijke ordening in de gemeente. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, ecologische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

De  Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) geeft advies, opmerkingen of formuleert voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Men kan hierbij denken aan het gemeentelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen. Dit gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad. De samenstelling en benoeming van de GECORO is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Vergaderingen

De GECORO vergadert minstens 2 maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe gesloten, maar kunnen, indien 2/3 van de leden dit wensen, openbaar gemaakt worden. De data worden beslist tijdens de vergaderingen.

Contactinformatie