Gewestplan

Het gewestplan vormt sinds jaren een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen waarbij voor elk stuk grond de ruimtelijke bestemming werd vastgelegd: woongebieden, agrarische gebieden, bosgebieden, industriegebieden, natuurgebieden, … Deze bestemming bepaalt wat op een bepaald perceel al dan niet vergund mag worden.

Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

Gewestplannen raadplegen
U kunt de gewestplannen raadplegen in een raadpleegmodule op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen). 

Via de download applicatie van AGIV kunt u zowel de raster- als de vectorversie van het gewestplan downloaden. Een legendebestand dat bij de vectorversie hoort vindt u hier.

Contactinformatie