Goedkeuring woonbehoeftestudie

In een woonbehoeftestudie wordt een analyse gemaakt van de demografische evolutie, een prognose van de evolutie voor de volgende 10 tot 15 jaar, een raming van de woonbehoefte, een berekening van het potentieel woonaanbod en een vergelijking tussen de behoefte en het aanbod. In deze studie wordt rekening gehouden met migratie, vermits dit overeenkomt met de realiteit. De woonbehoeftestudie werd opgemaakt conform de omzendbrief RO 2002/03.

Uit de studie konden volgende conclusies worden getrokken:

  • de bevolkingsgroei die we gekend hebben de afgelopen 20-tal jaar, zal zich nog doorzetten richting 2035.
  • de woningmarkt is zo goed als constant gebleven.
  • een kwart van de nieuwe woningen is perifeer gelegen en deze locaties zijn minder gunstig gezien de afstand tot voorzieningen.
  • er zijn nog voldoende goed gelegen gronden om aan de woonvraag van de komende 10 jaar te voldoen.
  • voornamelijk door de vergrijzing zal het aantal gezinnen met één tot twee personen stijgen.
  • de betaalbaarheid van het woonaanbod gaat achteruit en het aantal alleenstaanden neemt toe, waardoor het segment betaalbaar wonen belangrijker wordt. Met de geplande ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden Kortenberg West en Ter Gessel zal de gemeente Kortenberg haar bindend sociaal objectief kunnen halen.

De resultaten van de woonbehoeftestudie indachtig werden maatregelen rond kernverdichting genomen in een beleidsvisie kernversterking, die dan in een volgend stadium uitwerking zal krijgen in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kernversterking en algemene stedenbouwkundige verordening. Zo blijft de woonkwaliteit in de kernen behouden en worden zones buiten de kernen zoveel mogelijk gevrijwaard. Ook de woonuitbreidingsgebieden (WUG) worden gevrijwaard zolang er voldoende potentieel woonaanbod beschikbaar is. Er zijn reeds twee WUG’s voorzien voor betaalbaar woonaanbod, de aansnijding van nieuwe WUG’s is dus uit den boze.