Innovatiepremie voor creatieve werknemers

Met de innovatiepremie kan een werkgever een financiële vergoeding geven aan een werknemer die binnen het bedrijf een vernieuwend idee heeft aangebracht. Die vergoeding is, als aan de voorwaarden wordt voldaan, voor honderd procent netto. Ze is dus vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en wordt niet belast.

De maatregel is verlengd tot eind 2020.

Voorwaarden

Het vernieuwende idee moet een echte meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van de onderneming. Die meerwaarde kan blijken op verschillende vlakken: techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk …

De werknemer moet via een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever.

De premie zelf

  • mag niet toegekend worden als vervanging van aan de medewerker verschuldigde lonen, premies of andere voordelen.
  • mag, per innovatie, aan maximaal tien werknemers toegekend worden.
  • mag per werknemer en per kalenderjaar maximaal één brutomaandloon bedragen.

De precieze voorwaarden vindt u op de website van de FOD Economie en in de brochure 'De innovatiepremie' van de FOD Economie.

Procedure

U vindt het aanvraagformulier op de website van de FOD Economie. Als de premie wordt toegekend, moet de werkgever de bedragen en namen van de begunstigden aan de RSZ meedelen.

Bedrag

Voor de werknemers is de innovatiepremie vrijgesteld van de personenbelasting en van socialezekerheidsbijdragen. Voor werkgevers zijn de premies aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.