Kortenberg als kindvriendelijke gemeente

Omdat het gemeentebestuur ervan overtuigd is dat een kindvriendelijke gemeente een gemeente is waar het goed is om te wonen voor iedereen, staat er in de visietekst van de gemeente 2020-2025 deze ambitie:

"5. Dé kindvriendelijke gemeente worden

We steken onze droom niet onder stoelen of banken: Kortenberg wil één van de meest kindvriendelijke gemeenten worden. We willen een participatief traject opzetten met ouders en kinderen om die droom waar te maken. Zo gaan we samen uitzoeken welke stappen hiervoor nodig zijn en hoe we die samen kunnen zetten. Onze ambitie? Het label ‘kindvriendelijke gemeente’ halen. Moet lukken!"

Het gemeentebestuur van Kortenberg engageert zich de komende jaren om een kindvriendelijk beleid op poten te zetten. Kindvriendelijkheid kan namelijk gehanteerd worden als barometer voor een goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, onder andere kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt.

De gemeente werkt daarom sinds juni 2020 aan een traject rond ‘Kortenberg als kindvriendelijke gemeente’. In de periode oktober-november 2020 werden er online vragenlijsten voor kinderen, jongeren en volwassenen verspreid met als doel de huidige kindvriendelijkheid in de gemeente in kaart te brengen.

In de periode december-februari 2020-2021 werden de ingevulde vragenlijsten geanalyseerd en werd er een eerste rapport opgesteld rond ‘de kindvriendelijkheid van Kortenberg’.

Vervolgens werden er vier focusgroepen georganiseerd waarin de resultaten uit de vragenlijsten via een diepere discussie getoetst werden en waarin er nog meer uitdagingen uit de bus kwamen. Concreet werden volgende doelgroepen bevraagd in een extra focusgroep: gemeentelijke diensten, jeugdraad, kindergemeenteraad en middenveldpartners (partners van het Huis van het Kind).

De verslaggeving vanuit de focusgroepen werd eveneens verwerkt in het rapport rond kindvriendelijkheid in Kortenberg. Vanuit dit rapport werden alle tekortkomingen en problemen, aangehaald in de vragenlijsten en de focusgroepen, gebundeld en omgevormd tot een uitdaging voor Kortenberg.

Aangezien niet al deze uitdagingen onmiddellijk of tezamen aangepakt kunnen worden, werd er gefilterd tot drie prioriteiten die verder in het traject meegenomen zullen worden. Met deze drie prioriteiten gaat de gemeente verder in het belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren.

Van deze drie thema’s wordt in het traject ook verwacht dat er acties over geformuleerd worden die mee opgenomen kunnen worden in het huidige beleid of in de nieuwe meerjarenplanning in 2025. De drie prioritaire uitdagingen zijn:

  • Hoe kunnen we de mentale veerkracht van kinderen en jongeren bewaken, vergroten en versterken (mentale druk bij kinderen en jongeren verlagen, kinderen en jongeren (beter) wapenen tegen pesten, instanties welzijn en gezondheid beter kenbaar maken en op elkaar afstemmen)?
  • Hoe kunnen we zorgen dat kinderen en jongeren geïnformeerd zijn op een manier die aansluit bij hun leefwereld (hoe kindgerichter communiceren, communicatiekanalen van jongeren in kaart brengen, bekendmaking aanbod welzijn, maar ook aanbod VT, kinderen en jongeren vertrouwd maken met procedures en stappen bij onveilige situaties)?
  • Hoe kunnen we (letterlijk en figuurlijk) ruimte geven aan kinderen en jongeren (plaatsen creëren waar ze mogen, kunnen en willen aanwezig zijn, strategie rond rondhangen en spelen in publieke ruimte, veilige school- en woonomgevingen realiseren, invulling vrije tijd)?

 

 

 

 

Contactinformatie