Kortenberg als kindvriendelijke gemeente

Omdat het gemeentebestuur ervan overtuigd is dat een kindvriendelijke gemeente een gemeente is waar het goed is om te wonen voor iedereen, staat er in de visietekst van de gemeente 2020-2025 deze ambitie:

"5. Dé kindvriendelijke gemeente worden

We steken onze droom niet onder stoelen of banken: Kortenberg wil één van de meest kindvriendelijke gemeenten worden. We willen een participatief traject opzetten met ouders en kinderen om die droom waar te maken. Zo gaan we samen uitzoeken welke stappen hiervoor nodig zijn en hoe we die samen kunnen zetten. Onze ambitie? Het label ‘kindvriendelijke gemeente’ halen. Moet lukken!"

Het gemeentebestuur van Kortenberg engageert zich de komende jaren om een kindvriendelijk beleid op poten te zetten. Kindvriendelijkheid kan namelijk gehanteerd worden als barometer voor een goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, onder andere kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt.

De gemeente werkt daarom sinds juni 2020 aan een traject rond ‘Kortenberg als kindvriendelijke gemeente’. In de periode oktober-november 2020 werden er online vragenlijsten voor kinderen, jongeren en volwassenen verspreid met als doel de huidige kindvriendelijkheid in de gemeente in kaart te brengen.

In de periode december-februari 2020-2021 werden de ingevulde vragenlijsten geanalyseerd en werd er een eerste rapport opgesteld rond ‘de kindvriendelijkheid van Kortenberg’.

Vervolgens werden er vier focusgroepen georganiseerd waarin de resultaten uit de vragenlijsten via een diepere discussie getoetst werden en waarin er nog meer uitdagingen uit de bus kwamen. Concreet werden volgende doelgroepen bevraagd in een extra focusgroep: gemeentelijke diensten, jeugdraad, kindergemeenteraad en middenveldpartners (partners van het Huis van het Kind).

De verslaggeving vanuit de focusgroepen werd eveneens verwerkt in het rapport rond kindvriendelijkheid in Kortenberg. Vanuit dit rapport werden alle tekortkomingen en problemen, aangehaald in de vragenlijsten en de focusgroepen, gebundeld en omgevormd tot een uitdaging voor Kortenberg. 
Het integrale rapport kan je onderaan deze pagina raadplegen. 

Aangezien niet al deze uitdagingen onmiddellijk of tezamen aangepakt kunnen worden, werd er gefilterd tot drie prioriteiten die verder in het traject meegenomen zullen worden. Met deze drie prioriteiten gaat de gemeente verder in het belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren.

Van deze drie thema’s wordt in het traject ook verwacht dat er acties over geformuleerd worden die mee opgenomen kunnen worden in het huidige beleid of in de nieuwe meerjarenplanning in 2025. De drie prioritaire uitdagingen zijn:

  • Hoe kunnen we de mentale veerkracht van kinderen en jongeren bewaken, vergroten en versterken (mentale druk bij kinderen en jongeren verlagen, kinderen en jongeren (beter) wapenen tegen pesten, instanties welzijn en gezondheid beter kenbaar maken en op elkaar afstemmen)?
  • Hoe kunnen we zorgen dat kinderen en jongeren geïnformeerd zijn op een manier die aansluit bij hun leefwereld (hoe kindgerichter communiceren, communicatiekanalen van jongeren in kaart brengen, bekendmaking aanbod welzijn, maar ook aanbod VT, kinderen en jongeren vertrouwd maken met procedures en stappen bij onveilige situaties)?
  • Hoe kunnen we (letterlijk en figuurlijk) ruimte geven aan kinderen en jongeren (plaatsen creëren waar ze mogen, kunnen en willen aanwezig zijn, strategie rond rondhangen en spelen in publieke ruimte, veilige school- en woonomgevingen realiseren, invulling vrije tijd)?

In de periode juni-oktober 2021 werd er een groots belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren gehouden. Doel van dit onderzoek was om hen te bevragen over bovenstaande drie prioritaire thema’s met onder meer volgende hamvragen: ‘Hoe ervaren zij deze thema’s momenteel in Kortenberg?’,  ‘Wat kan beter?’ en ‘Wat wordt er door kinderen en jongeren gemist binnen deze thema’s?’

Tijdens het belevingsonderzoek werden in totaal 265 kinderen en jongeren bevraagd. Hiervan waren er 6 binnen de leeftijd van 0 tot 5 jaar, 177 kinderen tussen 6 en 12 jaar, 44 jongeren tussen 13 en 16 jaar en 38 jongeren die 17 jaar of ouder waren. Van de 265 kinderen en jongeren werden 110 jongens, 152 meisjes en 3 non-binaire personen bevraagd. Ook werd er gezorgd voor voldoende spreiding tussen de vier deelgemeenten.

De resultaten die uit het belevingsonderzoek naar boven kwamen, kunnen via het document 'Onderzoeks- en eindrapport' onderaan deze pagina geraadpleegd worden.

Het gemeentebestuur ging in een volgende fase met deze resultaten aan de slag en schreef een visietekst om haar langetermijndroom duidelijk te stellen: 

Een kindvriendelijk Kortenberg stelt zich open voor alle kinderen en jongeren zonder onderscheid en met respect voor eenieder. We creëren een veilige, geborgen omgeving. Een plek waar zorgen bespreekbaar zijn en kinderen en jongeren op eigen tempo veerkrachtig kunnen opgroeien.

Naast deze mentale ruimte, zetten we sterk in op een toegankelijke openbare ruimte waar ze zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen. Kinderen en jongeren mogen er met plezier bewegen, spelen en elkaar ontmoeten.

Bovendien luisteren we naar hun stem. We nemen voortdurend initiatieven om met hen in dialoog te gaan over hun dromen en noden. We laten hen mee nadenken over en meewerken aan onze kindvriendelijke gemeente.

Kortenberg wil ten slotte doelgericht communiceren met zijn jonge inwoners. Zo bieden we hen waardevolle informatie om zelf mee vorm te geven aan een Kortenberg waar ze kunnen genieten en waar kinderen en jongeren trots op zijn.

Deze visie vormde de basis voor ons omvangrijke actieplan Kindvriendelijk Kortenberg. Met als doel? Een warme, veilige en duurzame omgeving creëren waar jongeren zichzelf kunnen zijn en maximale kansen en steun krijgen. Het gaat om bestaande initiatieven die worden verdergezet en om nieuwe acties die in de komende maanden en jaren op poten worden gezet. Hierbij is de stem van kinderen en jongeren zelf heel belangrijk. 
In september leggen we ons dossier voor aan een externe jury die Kortenberg zal beoordelen op haar langetermijnvisie en werken aan en naar kindvriendelijkheid. Kortenberg kan zo in november 2022 het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’ behalen. 

Het actieplan is inmiddels klaar en werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op de zitting van 23 mei. Het actieplan kan in zijn geheel onderaan deze pagina ingelezen worden. 

Natuurlijk stopt het traject niet nu dit plan klaar is. Of we het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’ nu wel of niet halen; Kortenberg zal de komende maanden en jaren veel investeren om kinderen en jongeren te helpen, te steunen, naar hen te luisteren en hen kansen te geven. Intensieve samenwerking met de kinderen en jongeren, hun ouders en de partnerorganisaties is de sleutel om te komen tot een échte kindvriendelijke gemeente.

Contactinformatie