Logiessubsidie

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische verblijfsaccommodatie in Vlaanderen. Toeristische bedrijven die in hun infrastructuur investeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een logiessubsidie.

Voorwaarden

Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor toeristische logiezen die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016.

Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke specifieke uitgaven logiesuitbaters een logiessubsidie kunnen aanvragen.

Procedure

Elk jaar is er een subsidieoproep. Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u een handleiding om de subsidie aan te vragen.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een aanvraag voor uitbetaling indienen.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kostprijs van de aankopen en werkzaamheden, met een maximum van 50.000 euro per aanvraag.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logies
  • Ministerieel Besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logies voor de oproepen in de jaren 2019 en 2020
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristisch logies
  • Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen »