Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten

Als uitbater van een kermisattractie of voor kermisgastronomie met bediening aan tafel hebt u een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten nodig.

Voorwaarden

Er zijn twee soorten machtigingen tot het uitoefenen van kermisactiviteiten.

Machtiging als werkgever

Een machtiging als werkgever wordt verleend aan:

  • een zelfstandige die voor eigen rekening een kermisactiviteit uitoefent

  • een onderneming als verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur van de rechtspersoon.

Deze machtiging is persoonsgebonden.

Machtiging als aangestelde-verantwoordelijke

Een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke wordt verleend aan een werknemer die verantwoordelijk is voor de kermisattractie of eetkraam bij afwezigheid van de houder van de machtiging als werkgever.

Deze machtiging staat op naam van de werkgever of de onderneming voor wiens rekening men werkt, de machtiging is uitwisselbaar tussen aangestelde-verantwoordelijken.

Geldigheidsduur

De machtiging kermisactiviteiten als werkgever is geldig voor de duur van de activiteit en zolang de natuurlijke of rechtspersoon aan de voorwaarden tot uitoefening van de activiteit voldoet, inbegrepen de voorwaarden inzake veiligheid van de uitgebate attracties en vestigingen.

De machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke is geldig voor de duur van de activiteit zonder de geldigheidsduur van de machtiging als werkgever, waaraan zij verbonden is, te kunnen overstijgen. Haar geldigheid is ook verbonden met de naleving van de uitbatingvoorwaarden van de attracties of vestigingen.

Procedure

U vraagt de machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten aan bij een erkend ondernemingsloket naar keuze.

De machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten is maar geldig als wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs

  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden

  • bij verkoop van voeding: een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Voor kermistoestellen die personen voortbewegen met een niet-menselijke energiebron is het voorleggen van een bewijs van risicoanalyse, opstellingsinspectie, onderhoud en periodiek nazicht verplicht.

Bedrag

Kostprijs

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten kost

  • 150 euro voor een machtiging als werkgever

  • 100 euro voor een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke.

Uitzonderingen

Personen die op een kermis een vestiging in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel uitbaten, hoeven geen 'machtiging kermisactiviteiten' te hebben, maar moeten wel een 'machtiging ambulante activiteiten' bezitten.