Machtiging voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop

Wie een permanente toelating wil voor onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop op publieke gracht, moet online een machtiging aanvragen bij de waterloopbeheerder.

Voorwaarden

 • Wie water onttrekt, moet zich houden aan de principes van duurzaamheid en rationeel gebruik.
 • U moet de best beschikbare technieken toepassen voor het onttrekken van het water en bij het gebruik van het water.
 • Bij onttrekking van water moet u met een verzegelde debietmeter het totale volume onttrokken water vastleggen. De debietmeter wordt geplaatst voor het eerste aftappunt van het onttrokken water. Als de onttrekking gebeurt via een vaste inrichting, moet de debietmeter voor de eerste ingebruikneming op kosten van de onttrekker verzegeld worden. U vraagt deze verzegeling bij de VMM aan met een formulier.

 • Een debietmeter is niet verplicht als de onttrekking op jaarbasis minder dan 500 m³ bedraagt en het gaat over:
  • een onttrekking bestaande uit een weidepomp om dieren te drenken;
  • een onttrekking om een spuittoestel te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken;
  • een onttrekking om een water- of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;
  • een onttrekking met behulp van een pomp om een of meerdere haspels te voeden met een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur. Indien de pomp meerdere haspels voedt, telt het effectief debiet van de gezamenlijke haspels;
  • zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.

Procedure

 • U kunt de machtigingsvraag indienen via het e-loket Wateronttrekking.
 • Op een kaart kunt u aanduiden waar u water zult onttrekken.
 • Verder moet u volgende gegevens invullen:
  • Hoeveelheid water die u zult onttrekken
  • Informatie over de wijze van onttrekking pomp (type, serienummer, …) of de constructie voor gravitare onttrekking (zonder gebruik te maken van de pomp) en debietmeter
  • Toepassing waarvoor het water zal gebruikt worden (land- en tuinbouw, …)

Bedrag

Kost

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Deze heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt. U doet aangifte van de onttrokken hoeveelheden voor 15 maart van het daaropvolgende jaar bij de VMM.

Uitzonderingen

De gouverneur heeft de bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen voor kwetsbare waterlopen. U kunt de kaart met onttrekkingsverboden raadplegen in het e-loket voor de actuele info.

Regelgeving

 • Besluit Vlaamse Regering onbevaarbare waterlopen van 7 mei 2021. Deze machtiging is verplicht vanaf 1 januari 2022, samen met de verplichting tot een debietmetingssysteem (artikel 29 §4).
 • De debietmeter moet voldoen aan het Koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.