Milieu Adviesraad (MAR)

Samenstelling

  • Voorzitter: Steven Mertens
  • Ondervoorzitter: Christine Vicari
  • Secretaris: Henk Cuypers
  • Penningmeester: Bart Aubroeck

Doelgroep

Alle verenigingen en inwoners die zich interesseren in milieu en duurzaamheid

Doelstellingen 

  • De MAR-Kortenberg beoogt het behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu, de natuur en de duurzame ontwikkeling in de gemeente Kortenberg.
  • De MAR adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en kan informatievergaderingen organiseren.
  • De MAR brengt advies uit over het gemeentelijk milieujaarprogramma, de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen, het ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan, de uitvoering van GNOP-projecten of andere natuurprojecten, ontwerp beheersplannen, het gemeentelijk ontwerpstructuurplan, milieuvergunningsaanvragen m.b.t. projecten voor algemeen nut, projecten inzake duurzame ontwikkeling, projecten inzake de Samenwerkingsovereenkomst, milieuvergunningsaanvragen waaraan een milieueffectenrapport of een veiligheidsrapport verbonden is.

Vergaderingen

Maandelijkse vergaderingen, meestal op de tweede maandag van de maand. De data worden beslist tijdens de vergaderingen. 

Verslagen

Geïnteresseerden kunnen de verslagen op verzoek inkijken bij de dienst Omgeving.

Contactinformatie