Milieuheffing voor het storten en verbranden van afvalstoffen

In Vlaanderen is milieuheffing verschuldigd voor het storten en verbranden van afvalstoffen. Ook voor het sorteren en voorbehandelen van afvalstoffen moet een milieuheffing betaald worden.

Ook als Vlaamse afvalstoffen buiten het Vlaamse gewest worden gestort, verbrand, gesorteerd of voorbehandeld, moet er milieuheffing betaald worden.

Procedure

De heffingsplichtige moet na ieder kwartaal in de loop van de maanden april, juli, oktober en januari een aangifte indienen (en een bedrag betalen) met betrekking tot de heffing die verschuldigd is voor het voorafgaande kwartaal.

De aangifteformulieren kunt u aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Bedrag

Kost

Het bedrag van de milieuheffing is afhankelijk van het soort afvalstof en van de verwerkingswijze. De geldende tarieven zijn decretaal vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (artikels 44 en volgende).