Mobiele en vaste reclameborden

Voor de aanslagjaren 2017-2021 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de vaste en mobiele reclameborden.

Onder reclamebord wordt verstaan:

 • elke vaste of mobiele constructie
 • geplaatst langs de openbare weg in openlucht
 • of zichtbaar is vanaf enig punt van de openbare weg
 • aangewend voor het dragen van reclame of allerhande aankondigingen

Onder mobiele wordt verstaan:

 • elke verplaatsbare constructie 
 • die tijdelijk 
 • langs de openbare weg wordt geplaatst

Onder belastingsplichtige wordt verstaan:

 • Eigenaar reclameborden
 • Indien eigenaar onbekend is, is de belasting respectievelijk verschuldigd door:
  • de natuurlijke of rechtspersoon de gebruik maakt van het reclamebord voor het aanbrengen van zijn/haar affiches
  • de eigenaar van de grond of van de muur waarop het reclamebord zich bevindt

Voorwaarden

Invullen aanvraagformulier volgens vastgelegde procedure

Procedure

Vaste reclameborden:

 • Invullen aangifteformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
 • Spontane aangifte uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingsjaar.
 • De belasting is voor het hele jaar verschuldigd indien ze voor 1 juli wordt geplaatst, -50% na 1 juli.
 • Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ingekohierd.

Mobiele reclameborden:

 • Invullen aangifteformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend.
 • Vermelding plaats, datum, verwijdering, nuttige oppervlakte en het aantal borden vermeld.
 • Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ingkohierd.

Bedrag

Vaste reclameborden:

 • €50/jaar per vierkante meter nuttige oppervlakte

Mobiele reclameborden:

 • €50/dag per vierkante meter nuttige oppervlakte

Uitzonderingen

Worden vrijgesteld van de belasting op vaste en mobiele reclameborden mits correcte aanvraag volgens vastgelegde procedure:

1. Erkende gemeentelijke verenigingen: 

 • publiciteit voor derden mag max. 10% van de nuttige oppervlakte omvatten
 • beperkt tot 20 stuks voor het ganse grondgebeid van van de gemeente
 • De volgende activiteiten komen in aanmerking:
  • bepaalde activiteiten
  • aankondigingen
  • festivals
  • manifestaties
  • markten

2. vereniging zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige of wetenschappelijke aard:

 • publiciteit voor derden mag max. 0% van de nuttige oppervlakte omvatten
 • beperkt tot 20 stuks voor het ganse grondgebeid van van de gemeente
 • De volgende activiteiten komen in aanmerking:
  • bepaalde activiteiten
  • aankondigingen
  • festivals
  • manifestaties
  • markten

3. Verkiezingspropaganda

4. reizende circussen:

 • beperkt tot 2 maal per jaar
 • beperkt tot 20 stuks voor het ganse grondgebeid van de gemeente
 • publiciteit voor derden mag max. 10% van de nuttige oppervlakte omvatten

Regelgeving

Gemeentebelasting op vaste en mobiele reclameborden voor de aanslagjaren 2017-2021, openbare zitting 8/5/2017, betekend op 23/10/2017

Online aanvragen

Contactinformatie