Mobiele en vaste reclameborden

Voor de aanslagjaren 2022-2027 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de vaste en mobiele reclameborden.

Onder reclame wordt verstaan:

elke aanduiding zichtbaar vanaf de openbare weg die tot doel heeft de handel, de nijverheid of het beroep bekend te maken die op een bepaalde plaats uitgeoefend wordt, en elke mededeling die rechtstreeks

of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;

Onder vaste drager wordt verstaan: elke vaste of stilstaande constructie of uithangbord bestemd of aangewend voor het voeren van reclame;

Onder vaste reclame wordt verstaan: elke reclame op een vaste drager;

Onder mobiele drager wordt verstaan: elk voertuig, paneel of voorwerp dat met behulp van motoren of menselijke kracht verplaatst wordt en bestemd of aangewend wordt voor het voeren van reclame;

Onder mobiele reclame wordt verstaan: elke reclame op een mobiele drager.

Onder belastingplichtige wordt verstaan: De belasting is verschuldigd door de persoon die de bevoegdheid heeft om de reclame op de drager te beheren en/of te exploiteren.

Als deze persoon niet gekend is, dan is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de vaste of mobiele drager of de eigenaar van de muur, het gebouw, de afsluiting, het voertuig of andere constructies waarop de reclame is aangebracht.

Voorwaarden

Invullen aanvraagformulier volgens vastgelegde procedure

Procedure

Vaste reclameborden:

  • Spontane aangifte uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar.

Mobiele borden:

De belastingplichtige moet ten laatste op de werkdag voor de aanvang van de reclamevoering een aangifte indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven aangifteformulier.

Bedrag

Vaste reclameborden:

  • €50/jaar per vierkante meter nuttige oppervlakte

Mobiele reclameborden:

  •   per dag 5 euro
  •   per week 40 euro
  •   per maand 100 euro
  •   per kwartaal 200 euro
  •   per jaar 750 euro

Regelgeving

Gemeentebelasting op vaste en mobiele reclameborden voor de aanslagjaren 2022-2027, openbare zitting 6 december 2021, betekend op 9 december 2021.

Online aanvragen

Contactinformatie