Nederlands leren

Nederlands leren
Apprendre le néerlandais
Niederländisch lernen
Dutch lessons

Nederlands leren

Een Franse, Duitse of Engelse vertaling van deze informatie vindt u onder de Nederlandse tekst op deze pagina.

Traduction française sous le texte néerlandais.

Deutsche Übersetzung unter dem französischen Text.

English translation at the bottom of the page.

 

Wil je graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2024-2025 ? De lessenreeksen starten in september. Voor alle informatie over Nederlandse lessen kan je contact opnemen via het gratis nummer 0800 123 00. Je kunt een gratis taaltest laten afnemen bij het Agentschap Integratie & Inburgering.

Voor meer info over het aanbod aan lessen Nederlands, neem contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering

 

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) organiseert Nederlandse lessen voor beginners en gevorderden.

 

Waar?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg.

 • Niveau 1.1 (eerste kwartaal) elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.15 u.
 • Niveau 1.2 (tweede kwartaal) elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.15 u.
 • Niveau 2.1 (derde kwartaal) elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.15 u.
 • Niveau 2.2 (vierde kwartaal) elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.15 u. 
 • Niveau 2.3 elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.15 u. 
 • Niveau 2.4 elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.15 u. 

 

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 in Everberg.

 • Niveau 1.1 (eerste kwartaal) elke maandag en woensdag van 18.45 tot 22 u. 
 • Niveau 1.2 (tweede kwartaal) - indien niveau 1.1 goed verloopt - elke dinsdag-en donderdagvoormiddag. Infosessie in januari 2025 (Everberg)

Kosten?

Het inschrijvingsgeld voor niveau 1.1 of 1.2 bedraagt 180 euro (+ 5 euro administratieve kosten + 20 euro handboek). Een sociaal tarief kan aangevraagd worden.

Het inschrijvingsgeld voor niveau 2.1 of 2.2 bedraagt 72 euro (+ 5 euro administratieve kosten + 20 euro handboek). Een sociaal tarief kan aangevraagd worden.

Meer info?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organiseert gratis Nederlandse lessen voor nieuwkomers die in hun eigen land niet lang naar school zijn geweest.

 

Meer info?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Wil je het Nederlands nog meer oefenen? Dan is er een mooi aanbod voor jou in Kortenberg.

 

Het Taalpunt in de Bib heeft heel wat materiaal om je te laten oefenen. Je vindt er een heel aanbod aan boeken, cd’s, dvd’s en veel meer voor kinderen en volwassenen.

Oefen je graag je Nederlands? Kom dan naar Samen Lezen voor anderstaligen. We lezen samen fragmenten uit boeken, gedichten of verhalen. Nadien praten we samen over de teksten en thema's. Met een tasje koffie of thee, in een gezellige sfeer. Meer info op de website van de Bib

 

Oefenklas

Waar?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg (lokaal 1.12).

Wanneer?

Elke dinsdag van 9 tot 12 u. 

Terug naar boven 

 

 

Apprendre le néerlandais

Vous souhaitez apprendre le néerlandais à la rentrée 2024-2025 ? La série de cours débutera en septembre. Pour toute information sur les cours de néerlandais, contactez le numéro gratuit 0800 123 00. Vous pouvez passer un test de langue gratuit auprès de l'Agence pour l'intégration (Agentschap Integratie & Inburgering).

Pour plus d'informations sur l'offre de cours de néerlandais, contactez l'Agence pour l'intégration (Agentschap Integratie en Inburgering). 

 

Le Centre de formation pour adultes (CVO) organise des cours de néerlandais pour débutants et avancés.

 

Où se déroulent ces cours?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 à Kortenberg.

 • Niveau 1.1 (premier trimestre) tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9.00 à 12.15 h. 
 • Niveau 1.2 (deuxième trimestre) tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9.00 à 12.15 h. 
 • Niveau 2.1 (troisième trimestre) tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9.00 à 12.15 h. 
 • Niveau 2.2 (quatrième trimestre) tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9.00 à 12.15 h. 
 • Niveau 2.3 tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9.00 à 12.15 h. 
 • Niveau 2.4 tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9.00 à 12.15 h. 

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 à Everberg.

 • Niveau 1.1 (premier trimestre) tous les lundis et mercredis de 18.45 à 22 h.
 • Niveau 1.2 (deuxième trimestre) - si le niveau 1.1 se déroule bien - tous les mardis et jeudis en matinée. Session d'information en janvier 2025 (Everberg)

Frais d'inscription?

Les frais d'inscription pour le niveau 1.1 ou 1.2 s'élèvent à 180 euro (+ 5 euro de frais administratifs + 20 euro de manuel). Un tarif social peut être demandé.

Les frais d'inscription pour le niveau 2.1 ou 2.2 s'élèvent à  72 euro (+ 5 euro de frais administratifs + 20 euro de manuel). Un tarif social peut être demandé.

Plus d'informations?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organise des cours de néerlandais gratuits pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas été scolarisés longtemps dans leur pays d'origine.

 

Plus d'informations?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Envie de pratiquer encore plus votre néerlandais? Kortenberg vous propose une offre intéressante.

 

Le 'Taalpunt in de Bib' dispose d'un grand nombre d'outils d'apprentissage. Vous y trouverez toute une série de livres, de CD, de DVD et bien d'autres choses encore pour les enfants et les adultes.

Vous souhaitez pratiquer votre néerlandais? Alors venez à Samen Lezen voor anderstaligen (Lire Ensemble en néerlandais pour les locuteurs d’autres langues). Nous lisons ensemble des extraits de livres, de poèmes ou d’histoires. Ensuite, nous discutons ensemble des textes et des thèmes. Avec une tasse de café ou de thé, dans une ambiance agréable. Plus d'informations sur le site web de la bibliothèque de Kortenberg.

 

Cours d'exercice

Où se déroulent ces cours?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 à Kortenberg (salle 1.12).

Quand?

Tous les mardis de 9 à 12 h.

Terug naar boven

 

Niederländisch lernen

Möchten Sie im neuen Schuljahr 2024-2025 Niederländisch lernen? Die Unterrichtsreihe beginnt im September. Alle Informationen zum Niederländischunterricht erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 123 00. Bei der Agentur für Integration (Agentschap Integratie & Inburgering) können Sie einen kostenlosen Sprachtest machen. 

Weitere Informationen über das Angebot an Niederländischkursen erhalten Sie bei der Agentur für Integration (Agentschap Integratie en Inburgering). 

 

Das Zentrum für Erwachsenenbildung (CVO) organisiert Niederländischkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

 

Wo?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg.

 • Stufe 1.1 (erstes Quartal) jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr.
 • Stufe 1.2 (zweites Quartal) jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr.
 • Stufe 2.1 (drittes Quartal) jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr.
 • Stufe 2.2 (viertes Quartal) jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr.
 • Stufe 2.3 jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr.
 • Stufe 2.4 jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr.

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 in Everberg.

 • Stufe 1.1 (erstes Quartal) jeden Montag und Mittwoch von 18.45 Uhr bis 22 Uhr. 
 • Stufe 1.2 (zweites Quartal) - wenn Sufe 1.1 gut läuft - jeden Dienstag und Donnerstag morgen. Informationsveranstaltung im Januar 2025 (Everberg)

Kosten?

Die Anmeldegebühr für die Stufen 1.1 oder 1.2 beträgt 180 Euro (+ 5 Euro Verwaltungsgebühr + 20 Euro für ein Handbuch). Ein Sozialtarif kann beantragt werden.

Die Anmeldegebühr für das Niveau 2.1 oder 2.2 beträgt 72 Euro (+ 5 Euro Verwaltungskosten + 20 Euro für ein Handbuch). Ein Sozialtarif kann beantragt werden.

Weitere informationen?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organisiert kostenlosen Niederländischunterricht für Neuankömmlinge, die in ihrem Heimatland nicht lange zur Schule gegangen sind.

 

Weitere informationen?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Wollen Sie Ihr Niederländisch noch mehr üben? Dann gibt es in Kortenberg ein tolles Angebot für Sie.

 

Der 'Taalpunt in de Bib' hält jede Menge Übungsmaterial für Sie bereit. Hier finden Sie eine ganze Reihe von Büchern, CDs, DVDs und vieles mehr für Kinder und Erwachsene. 

Möchten Sie Ihr Niederländisch üben? Dann kommen Sie zu Samen Lezen voor anderstaligen (Gemeinsam lesen auf Niederländisch für Sprecher anderer Sprachen). Wir lesen gemeinsam Auszüge aus Büchern, Gedichten oder Geschichten. Anschließend besprechen wir die Texte und Themen. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee, in gemütlicher Atmosphäre. Mehr Informationen auf der Webseite der Kortenberger Bibliothek

 

Übungsstunde

Wo?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg (Zimmer 1.12).

Wann?

Jeden Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Terug naar boven

 

Dutch lessons

Would you like to learn Dutch in the new school year 2024-2025? All classes start in September. Need more info? Call the free number 0800 123 00. In order to determine your current level, a language test is required. You can take a free language test at the Integration Agency (Agentschap Integratie & Inburgering).

Do you have more questions or can't you attend the registration moment? Contact the Integration Agency (Agentschap Integratie en Inburgering). 

 

Center for Adult Education (CVO) organizes Dutch lessons for beginners and advanced students.

 

Where?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg.

 • Level 1.1 (first quarter) every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 9:00 am to 12:15 pm 
 • Level 1.2 (second quarter) every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 9:00 am to 12:15 pm 
 • Level 2.1 (third quarter) every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 9:00 am to 12:15 pm 
 • Level 2.2 (fourth quarter) every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 9:00 am to 12:15 pm 
 • Level 2.3 every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 9:00 am to 12:15 pm 
 • Level 2.4 every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 9:00 am to 12:15 pm 

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 in Everberg.

 • Level 1.1 (first quarter) every Monday and Wednesday from 6:45 to 10:00 pm.
 • Level 1.2 (second quarter) - if level 1.1 goes well - every Tuesday and Thursday morning. Info session in January 2025 (Everberg)

Cost?

The registration fee for level 1.1 or 1.2 is 180 euros (+ 5 euros administration fee + 20 euros for the manual). A social rate can be requested.

The registration fee for level 2.1 or 2.2 is 72 euros (+ 5 euros administration fee + 20 euros for the manual). A social rate can be requested.

More info?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organizes free Dutch lessons for newcomers who have not attended school for a long time in their home country 

 

More info?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Want to practice your Dutch even more? Go to the Kortenberg library and find everything you need!

 

The Language Point at the library (Taalpunt in de Bib) has lots of practice material such as books, CDs, DVDs and much more for both children and adults.

Would you like to practice your Dutch? Then come to Samen Lezen voor anderstaligen (Reading Together in Dutch for speakers of other languages). We read excerpts from books, poems or stories together. Afterwards, we discuss the texts and themes together. With a cup of coffee or tea, in a cozy atmosphere. More information on the Kortenberg library's website

 

Practice class

Where?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg (room 1.12).

When?

Every Tuesday from 9 a.m. until noon.

Terug naar boven

Contactinformatie