Nederlands leren

Nederlands leren
Apprendre le néerlandais
Niederländisch lernen
Dutch lessons

Nederlands leren

Een Franse, Duitse of Engelse vertaling van deze informatie vindt u onder de Nederlandse tekst op deze pagina.

Traduction française sous le texte néerlandais.

Deutsche Übersetzung unter dem französischen Text.

English translation at the bottom of the page.

 

Wil je graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2023-2024 ? De lessenreeksen starten in september. Voor alle informatie over Nederlandse lessen kan je contact opnemen via het gratis nummer 0800 123 00. Je kunt een gratis taaltest laten afnemen bij het Agentschap Integratie & Inburgering.

Voor meer info over het aanbod aan lessen Nederlands, neem contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering

 

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) organiseert Nederlandse lessen voor beginners en gevorderden.

 

Waar?

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 in Everberg.

 • Niveau 1.1 (eerste semester) elke maandag en woensdag van 18.45 tot 22 u. Deze lessenreeks start in september 2023 en loopt tot januari 2024.
 • Niveau 1.2 (tweede semester) elke maandag en woensdag van 18.45 tot 22 u. Deze lessenreeks start in januari 2024 en loopt tot juni 2024.

 

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg.

 • Niveau 1.1 (eerste kwartaal) elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.15 tot 12.30 u.
 • Niveau 1.2 (tweede kwartaal) elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.15 tot 12.30 u.
 • Niveau 2.1 (derde kwartaal) elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.15 tot 12.30 u.
 • Niveau 2.2 (vierde kwartaal) elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.15 tot 12.30 u. 

Kosten?

Het inschrijvingsgeld voor niveau 1.1 of 1.2 bedraagt 180 euro (+ 5 euro administratieve kosten + 20 euro handboek). Een sociaal tarief kan aangevraagd worden.

Het inschrijvingsgeld voor niveau 2.1 of 2.2 bedraagt 72 euro (+ 5 euro administratieve kosten + 20 euro handboek). Een sociaal tarief kan aangevraagd worden.

Meer info?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organiseert gratis Nederlandse lessen voor nieuwkomers die in hun eigen land niet lang naar school zijn geweest.

 

Waar?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg

Wanneer?

Elke woensdag en vrijdag van 9 tot 12.05 u. Elke dinsdag is er een oefenklas van 9 tot 12 u. 

Kosten?

Deelnemers betalen een kleine vergoeding van 4 euro voor het cursusmateriaal (per module).

Meer info?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Wil je het Nederlands nog meer oefenen? Dan is er een mooi aanbod voor jou in Kortenberg.

 

Het Taalpunt in de Bib heeft heel wat materiaal om je te laten oefenen. Je vindt er een heel aanbod aan boeken, cd’s, dvd’s en veel meer voor kinderen en volwassenen.

Terug naar boven 

 

 

Apprendre le néerlandais

Vous souhaitez apprendre le néerlandais à la rentrée 2023-2024 ? La série de cours débutera en septembre. Pour toute information sur les cours de néerlandais, contactez le numéro gratuit 0800 123 00. Vous pouvez passer un test de langue gratuit auprès de l'Agence pour l'intégration (Agentschap Integratie & Inburgering).

Pour plus d'informations sur l'offre de cours de néerlandais, contactez l'Agence pour l'intégration (Agentschap Integratie en Inburgering). 

 

Le Centre de formation pour adultes (CVO) organise des cours de néerlandais pour débutants et avancés.

 

Où se déroulent ces cours?

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 à Everberg.

 • Niveau 1.1 (premier semestre) tous les lundis et mercredis de 18.45 à 22 h. Cette série de cours débute en septembre 2023 et se poursuit jusqu'en janvier 2024.
 • Niveau 1.2 (deuxième trimestre) tous les lundis et mercredis de 18.45 à 22 h. Cette série de cours débute en janvier 2024 et se poursuit jusqu'en juin 2024.

OC Berkenhof, Beekstraat 25 à Kortenberg.

 • Niveau 1.1 (premier trimestre) tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9.15 à 12.30 h. 
 • Niveau 1.2 (deuxième trimestre) tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9.15 à 12.30 h. 
 • Niveau 2.1 (troisième trimestre) tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9.15 à 12.30 h. 
 • Niveau 2.2 (quatrième trimestre) tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9.15 à 12.30 h. 

Frais d'inscription?

Les frais d'inscription pour le niveau 1.1 ou 1.2 s'élèvent à 180 euro (+ 5 euro de frais administratifs + 20 euro de manuel). Un tarif social peut être demandé.

Les frais d'inscription pour le niveau 2.1 ou 2.2 s'élèvent à  72 euro (+ 5 euro de frais administratifs + 20 euro de manuel). Un tarif social peut être demandé.

Plus d'informations?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organise des cours de néerlandais gratuits pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas été scolarisés longtemps dans leur pays d'origine.

 

Où se déroulent ces cours?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 à Kortenberg

Quand?

Tous les mercredis et vendredis de 9 à 12.05 h. Il y a un cours d'exercice tous les mardis de 9 à 12 h.

Frais d'inscription?

Les participants paient une somme modique de 4 euro pour le matériel de cours (par module).

Plus d'informations?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Envie de pratiquer encore plus votre néerlandais? Kortenberg vous propose une offre intéressante.

 

Le 'Taalpunt in de Bib' dispose d'un grand nombre d'outils d'apprentissage. Vous y trouverez toute une série de livres, de CD, de DVD et bien d'autres choses encore pour les enfants et les adultes.

Terug naar boven

 

Niederländisch lernen

Möchten Sie im neuen Schuljahr 2023-2024 Niederländisch lernen? Die Unterrichtsreihe beginnt im September. Alle Informationen zum Niederländischunterricht erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 123 00. Bei der Agentur für Integration (Agentschap Integratie & Inburgering) können Sie einen kostenlosen Sprachtest machen. 

Weitere Informationen über das Angebot an Niederländischkursen erhalten Sie bei der Agentur für Integration (Agentschap Integratie en Inburgering). 

 

Das Zentrum für Erwachsenenbildung (CVO) organisiert Niederländischkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

 

Wo?

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 in Everberg.

 • Stufe 1.1 (erstes Semester) jeden Montag und Mittwoch von 18.45 bis 22 Uhr. Diese Unterrichtsreihe beginnt im September 2023 und läuft bis Januar 2024.
 • Stufe 1.2 (zweites Semester) jeden Montag und Mittwoch von 18.45 bis 22 Uhr. Diese Unterrichtsreihe beginnt im Januar 2024 und läuft bis Juni 2024.

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg.

 • Stufe 1.1 (erstes Quartal) jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr.
 • Stufe 1.2 (zweites Quartal) jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr.
 • Stufe 2.1 (drittes Quartal) jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr.
 • Stufe 2.2 (viertes Quartal) jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr.

Kosten?

Die Anmeldegebühr für die Stufen 1.1 oder 1.2 beträgt 180 Euro (+ 5 Euro Verwaltungsgebühr + 20 Euro für ein Handbuch). Ein Sozialtarif kann beantragt werden.

Die Anmeldegebühr für das Niveau 2.1 oder 2.2 beträgt 72 Euro (+ 5 Euro Verwaltungskosten + 20 Euro für ein Handbuch). Ein Sozialtarif kann beantragt werden.

Weitere informationen?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organisiert kostenlosen Niederländischunterricht für Neuankömmlinge, die in ihrem Heimatland nicht lange zur Schule gegangen sind.

 

Wo?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg

Wann?

Jeden Mittwoch und Freitag von 9.00 bis 12.05 Uhr. Jeden Dienstag gibt es eine Übungsstunde von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Kosten?

Die Teilnehmer zahlen eine geringe Gebühr von 4 Euro für das Kursmaterial (pro Modul).

Weitere informationen?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Wollen Sie Ihr Niederländisch noch mehr üben? Dann gibt es in Kortenberg ein tolles Angebot für Sie.

 

Der 'Taalpunt in de Bib' hält jede Menge Übungsmaterial für Sie bereit. Hier finden Sie eine ganze Reihe von Büchern, CDs, DVDs und vieles mehr für Kinder und Erwachsene. 

Terug naar boven

 

Dutch lessons

Would you like to learn Dutch in the new school year 2023-2024? All classes start in September. Need more info? Call the free number 0800 123 00. In order to determine your current level, a language test is required. You can take a free language test at the Integration Agency (Agentschap Integratie & Inburgering).

Do you have more questions or can't you attend the registration moment? Contact the Integration Agency (Agentschap Integratie en Inburgering). 

 

Center for Adult Education (CVO) organizes Dutch lessons for beginners and advanced students.

 

Where?

OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 at Everberg.

 • Level 1.1 (first semester, from September 2023 to January 2024) every Monday and Wednesday from 18:45 p.m. to 22:00 p.m.
 • Level 1.2 (second semester, from January 2024 to June 2024) every Monday and Wednesday from 18:45 p.m. to 22:00 p.m. 

OC Berkenhof, Beekstraat 25 at Kortenberg.

 • Level 1.1 (first quarter) every Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9:15 am to 12:30 pm 
 • Level 1.2 (second quarter) every Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9:15 am to 12:30 pm 
 • Level 2.1 (third quarter) every Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9:15 a.m. to 12:30 p.m. 
 • Level 2.2 (fourth quarter) every Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9:15 a.m. to 12:30 p.m. 

Cost?

The registration fee for level 1.1 or 1.2 is 180 euros (+ 5 euros administration fee + 20 euros for the manual). A social rate can be requested.

The registration fee for level 2.1 or 2.2 is 72 euros (+ 5 euros administration fee + 20 euros for the manual). A social rate can be requested.

More info?

Crescendo CVO

 

 

Ligo Oost-Brabant organizes free Dutch lessons for newcomers who have not attended school for a long time in their home country 

 

Where?

OC Berkenhof, Beekstraat 25 in Kortenberg

When?

Every Wednesday and Friday from 9 a.m. to 12:05 p.m. There is a practice class every Tuesday from 9 a.m. until noon.

Cost?

Participants pay a small fee of 4 euros for course materials (per module).

More info?

Ligo Oost-Brabant campus Leuven

 

Want to practice your Dutch even more? Go to the Kortenberg library and find everything you need!

 

The Language Point at the library (Taalpunt in de Bib) has lots of practice material such as books, CDs, DVDs and much more for both children and adults.

Terug naar boven

Contactinformatie