Omgevingsanalyse

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2015 de omgevingsanalyse voor het grondgebied van Kortenberg goedgekeurd. Hiervoor werd het stedenbouwkundig studiebureau BRUT in samenwerking met de landschapsarchitecten van LAND aangesteld. De bedoeling van de omgevingsanalyse is om de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente in goede banen te leiden en ze te kaderen binnen een duidelijke toekomstvisie.

Dit document is het resultaat van het ontwerpend onderzoek in de 2e fase van de opmaak van de omgevingsanalyse van Kortenberg. In de eerste fase is het bureau gestart met een analyse. Het resultaat hiervan was een uitgebreide kaartenbundel. Na deze analysefase hebben ze een inspraakwandeling georganiseerd met bewoners en stakeholders, langsheen de belangrijkste plekken in Kortenberg. Deelnemers konden op formulieren een eigen synthese van de aanknopingspunten en werkpunten voor Kortenberg maken. Hieruit is heel wat informatie gekomen. Deze informatie hebben ze samengevat en op kaart gezet. Samen met hun analyse vormde deze informatie de basis van het ontwerpend onderzoek.

Het ontwerpend onderzoek is opgedeeld in een aantal onderdelen. Het begint met de grote krachtlijnen. Dit is een synthese van de conclusies uit de analysefase en de algemene ambities die ze voor het territorium van Kortenberg formuleren.

Vervolgens volgen de plaatsspecifieke projecten. Dit zijn specifieke plekken waarvoor geïntegreerde structuurschetsen worden uitgewerkt. Dit zijn de 5 kernen enerzijds en een aantal strategische ontwikkelingszones en -sites anderzijds.

Daarna volgt het generiek beleid met de generieke thema’s. Dit zijn ruimtelijke situaties die zich op verscheidene plekken verspreid over het grondgebied van Kortenberg voordoen en waarvoor we algemene voorstellen uitwerken. Deze kunnen algemeen ingezet worden. Ze tonen dus geen standaardoplossingen, maar geven handvaten om tot een kwalitatief en verantwoord resultaat te komen. Dit doen ze aan de hand van een aantal toolboxen. Het generiek beleid behandelt zowel de bebouwde ruimte als de open ruimte.

U kunt als geïnteresseerde inwoner van onze gemeente een digitale versie van de omgevingsanalyse downloaden, deze bestaat uit 2 bundels: visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid en beeldkwaliteit publieke ruimte

Contactinformatie