Omgevingsvergunningsaanvraag voor de uitbating van de nationale luchthaven Zaventem

In juli 2024 komt de milieuvergunning van Brussels Airport Company (BAC) voor de uitbating van de nationale luchthaven Zaventem te vervallen. Brussel Airport Company heeft de aanvraag voor de hernieuwing van haar (omgevings)vergunning succesvol ingediend via het Omgevingsloket op donderdag 6 juli 2023. De omgevingsvergunningsaanvraag gaat over de hervergunning van de bestaande activiteit.

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor het afleveren van de omgevingsvergunning. Na het volledige ontvankelijkheidsonderzoek volgt een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen inwoners en belanghebbenden het dossier inkijken en eventueel opmerkingen formuleren. Na het openbaar onderzoek volgt de beslissing. De beslissing wordt publiek kenbaar gemaakt.

BAC heeft, op vraag van onder andere de gemeente Kortenberg, zich geëngageerd om een infosessie te organiseren in de periode van indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag. Deze infosessie zal aangekondigd worden via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Milieueffectenrapport (PR-3448)

In het kader van de hervergunning van de luchthavenactiviteit wordt in opdracht van BAC door Antea Group een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt. In dit MER wordt in kaart gebracht wat de impact van de uitbating van de luchthaven is op de omgeving, welke acties BAC al neemt en nog kan nemen om de milieueffecten verder te milderen.

Antea Group heeft een aanmeldingsdossier opgemaakt. Deze beknopte nota omschrijft welke (en de manier waarop) de effecten zullen onderzocht worden. Op basis van de adviezen van de verschillende adviesinstanties heeft de administratie van het departement Omgeving een scopingnota opgemaakt. Een scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten, de methode en de effectenbeoordelingen die al dan niet moeten uitgevoerd worden. Door het opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan de inhoud van het MER. Er werden twee scopingnota’s opgemaakt voor dit dossier. De dossierstukken kunnen geraadpleegd worden via de MER-dossierdatabank (dossiernummer: PR3448) van het departement Omgeving.

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) van de gemeente Kortenberg behoort tot de officiële adviesinstanties voor dit dossier. De verschillende adviezen van het CBS kan je onderaan deze pagina raadplegen.

Op 8 maart 2022 werd een digitale infosessie georganiseerd door BAC. Tijdens deze infosessie hebben de MER-deskundigen van de Antea Group informatie gegeven over de inhoud van de ontwerpversie van het MER en de omgevingsvergunningenprocedure. Heb je deze infosessie gemist, dan kan je de opname bekijken via brusselsairport.be/nl/sustainability/environmental-permit-brussels-airport.

Volledig en ontvankelijkheidsonderzoek

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving start met het nazicht van de volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier ingediend via het Omgevingsloket op donderdag 6 juli 2023.  Zoals voorzien in het Omgevingsvergunningsbesluit moet hierover een uitspraak worden gedaan binnen een termijn van 30 dagen. Het mag duidelijk zijn dat dit een omvangrijk en complex dossier is. De mogelijkheid kan bestaan dat nog een aantal verduidelijkingen zullen moeten worden gevraagd.  

Openbaar onderzoek

Het eerstvolgende moment in de procedure waarop het CBS een advies kan formuleren, is tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag en het MER. Het CBS heeft nu reeds aan BAC gevraagd om, in die fase van de procedure, een toelichting te komen geven tijdens een raadscommissie en een infomoment te organiseren voor de bevolking.

Alle documenten hierover kan je onderaan de pagina raadplegen. 

Contactinformatie