Plaatsen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden

Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van de volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden:
1° de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;
2° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;
3° publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
4° publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;
5° door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;
6° verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen;
7° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.

Voorwaarden

Enkel wanneer u aan de bovenstaande  voorwaarden voldoet, moet u geen stedenbouwkundige vergunning aanvragen. In alle andere gevallen dan hierboven beschreven, moet u wel een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

 

Procedure

De stedenbouwkundige vergunning kunt u aanvragen op de dienst Ruimtelijke Ordening.
Bij een vergunningsaanvraag waarbij er geen architect vereist is gebruik je het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.
In de andere gevallen wordt het dossier samengesteld volgens de aanvraagformulier uitgebreide dossiersamenstelling (op te maken door je architect).

De gemeente moet binnen de 105 dagen een beslissing nemen over jouw aanvraag.
Een beslissing is pas uitvoerbaar na de 35ste dag na aanplakking van de kennisgeving van de beslissing.

U dient uw aanvraag dus best tijdig in.

Meebrengen

Bij een vergunningsaanvraag zonder architect : gebruik de aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling
Onderteken alle documenten dien ze in 4-voud in.
In de andere gevallen maakt je architect het dossier op volgens de aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling.

Bedrag

Bouwvergunningen en stedenbouwkundige attesten : € 80
Uitgebreide stedenbouwkundige aanvragen : € 160
De verzendingskosten zijn ten laste van de aanvrager

Regelgeving

Contactinformatie