Plannen van Aanleg en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en Algemene Plannen van Aanleg (APA)  zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning of ter detaillering van de gewestplannen. Na de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werden er geen nieuwe BPA’s of APA’s meer gemaakt. Vanaf dan worden in Vlaams-Brabant gemeentelijke RUP's opgemaakt. De bestaande BPA’s en APA’s blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De gemeente Kortenberg heeft geen APA’s.

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

De RUP's zijn veel flexibeler dan de BPA's. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen ook modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen. Het RUP is een instrument dat beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving. Het beschrijft ook beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.

Contactinformatie