Subsidie: Financiële tegemoetkoming bij huren van een voertuig door een erkende Kortenbergse vereniging bij een verhuurfirma

Het subsidiereglement voorziet in de financiële ondersteuning voor het huren van een voertuig bij een erkende verhuurfirma in het kader van een geplande activiteit/evenement van een erkende Kortenbergse vereniging teneinde de werking van hun organisatie te vergemakkelijken.

Voorwaarden

 • Deze subsidies worden verleend aan door de gemeente erkende Kortenbergse verenigingen (zie erkenningsreglement) volgens de voorwaarden van dit reglement.
 • Subsidies kunnen enkel worden toegestaan binnen de perken van de gemeentebegroting en de voorziene budgetten van het lopende werkingsjaar.
 • Voor de gehuurde wagen of bestelwagen mag er geen kostenvergoeding (bijvoorbeeld onder vorm van ledenbijdrage en andere) gevraagd worden.
 • Een erkende Kortenbergse vereniging kan jaarlijks een tegemoetkoming van maximaal 500 euro ontvangen.
 • De tegemoetkoming dient niet in één beurt opgenomen te worden. Men kan meerdere aanvragen verspreid over het jaar indienen tot wanneer het maximumbedrag van 500 euro bereikt werd.
 • Onkosten voor brandstof of waarborgen worden niet vergoed.
 • Enkel de huur van voertuigen waarvoor men over een rijbewijs B dient te beschikken komen in aanmerking.

Procedure

Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:

 • Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde online formulieren. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
 • Als bijlagen aan het in te dienen formulier dient een betalingsbewijs aan de verhuurfirma en de factuur toegevoegd te worden. Het betalingsbewijs dient op naam van de erkende vereniging te zijn.
 • Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar n.
 • De dienst Vrije Tijd toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
 • Men kan op elk moment van het jaar een aanvraag indienen.
 • Na het ontvangen van een subsidieaanvraag dient de gemeentelijke administratie deze binnen de twee maanden te behandelen en voor te leggen aan het schepencollege. 
 • Na ontvangst van de beslissing door de aanvrager kan er gedurende twee weken gemotiveerd beroep aangetekend worden.
 • Na de beroepstermijn stelt de administratie een bevel tot uitbetaling van de subsidies op. 

In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van subsidies, is de begunstigde ertoe gehouden:

 • de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag te controleren en hierover verdere inlichtingen in te winnen;
 • de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
 • elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.

Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van de subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.

 

De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Bedrag

Een erkende Kortenbergse vereniging kan jaarlijks een tegemoetkoming van maximaal 500 euro ontvangen.

Uitzonderingen

 • Deze subsidies worden verleend aan erkende Kortenbergse verenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement. Niet-erkende verenigingen komen niet in aanmerking.
 • De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Online aanvragen